Niedziela, 25 września
Aurelia, Władysław, Kleofas, Kamila

Bezrobotnych więcej niż miesiąc temu, ale mniej niż w ubiegłym roku

09.08.2022 18:01:00 PAN 1 1380

W dniu 31 lipca 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane były 3302 osoby. W stosunku do czerwca tego roku liczba ta wzrosła o 95 osób, natomiast w porównaniu do lipca ubiegłego roku była niższa o 392 osoby.

Większość osób bezrobotnych (90%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 8,1% zarejestrowanych, 143 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 647 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy. Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,7%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.: do 30 r.ż. – 1118 osób, powyżej 50 r.ż. – 650 osób, posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 985 osób, niepełnosprawne – 143 osoby, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 8 osób, długotrwale bezrobotne – 1573 osoby.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 47,6% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do tych grup osób bezrobotnych. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14,9% osób. Stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca 2022 r. według ostatnich danych GUS wyniosła: w kraju 4,9% (spadek o 0,2% w stosunku do maja 2022 r.), w województwie małopolskim 4,1% (spadek o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego), natomiast w powiecie limanowskim 5,6% (spadek o 0,1% w stosunku do maja 2022 r.). W lipcu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 609 osób tj. o 179 więcej niż w miesiącu poprzednim, z czego 79% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny. W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 514 osób (o 4 mniej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (272 osoby). Warto zwrócić uwagę, że 69% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w lipcu b.r. podjęły 84 osoby, w tym: prace interwencyjne – 28 osób, roboty publiczne – 3 osoby, refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 16 osób, podjęcie działalności gospodarczej – 20 osób, bon na zasiedlenie – 4 osoby, bon zatrudnieniowy – 10 osób, dofinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 3 osoby. Ponadto na staż skierowano 35 osób, a na szkolenie 13 osób.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 6 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 85 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 57 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 7 osób osiągnęło wiek emerytalny, 5 osób nabyło prawo do świadczeń przedemerytalnych, 34 osoby zostały pozbawionych statusu z innych powodów. W lipcu pracodawcy zgłosili w ramach ofert 223 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej, 6 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

W 2022 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy) skorzystało łącznie 701 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy: 215 osób w ramach prac interwencyjnych, 23 osoby w ramach robót publicznych, 192 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej, 135 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 21 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia, 83 osoby w ramach bonu zatrudnieniowego, 32 osoby poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie. Ponadto skierowano: 351 osób na staż, 253 osoby na szkolenia zawodowe.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in