Piątek, 19 sierpnia
Bolesław, Jan, Borysław, Julian, Juliusz, Ludwik, Emilia, Konstancja

Absolutoryjna sesja Rady Miasta

29.06.2022 00:16:00 PAN 2 2271

Limanowa. Dziś o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta odbędzie się LX sesja Rady Miasta Limanowa.


Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Wystąpienia osób zaproszonych.
5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Debata nad raportem o stanie miasta Limanowa za 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Limanowa.
9. Informacja o realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2021 rok wraz z opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok i informacji o stanie mienia Miasta Limanowa wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.
10. Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej.
11. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Limanowa o badaniu realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2021 rok wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do wniosku absolutoryjnego.
13. Dyskusja w spawie realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2021 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Limanowa za rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2021 rok.
16. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
17. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2022 rok
B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2022 do 2040
C. w sprawie przyjęcia do realizacji „Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Limanowa na lata 2022-2025” wraz z prognozą
D. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Kościuszki 7 w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 558/1 obr 5 m. Limanowa, stanowiącej własność Miasta Limanowa
E. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w projekcie realizowanym w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegającym na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne pn. ”Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę -ETAP II”.
F. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa
G. w sprawie zaliczenia części ul. Fabrycznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
18. Inicjatywy uchwałodawcze.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zakończenie obrad.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in