Sobota, 20 lipca
Czesław, Fryderyk, Hieronim, Seweryn, Małgorzata

DRKidler

Dołączyl do portalu:2011-09-06 09:59:34
Ostatnia aktywność:
Znane jedynki na listach PiS w wyborach parlamentarnych

Jeszcze oficjalnie nie rozpoczęła się kampania wyborcza a prezes PIS już ogłasza jedynki?. Jakim prawem?.

2019-07-14 17:15:34
Ksiądz w areszcie. Prokuratura zarzuca mu 15 przestępstw seksualnych wobec małoletnich

A ja się pytam, gdzie jest obrońca sukienkowych niejaki Mol?. Tak duża ma do komentowania w sprawach ukazujących się artykułów o K, a tutaj jakoś nie potrafił do tej pory nic napisać.

2019-07-07 07:32:17
Strażnicy miejscy i ekodoradca będą kontrolować kotłownie

@Manitou: Strażnik z eko-doradcą przetrzepać mogą śmieci ale w swoim domu. Mogą też przetrzepać swoje stare , ale jak mi wejdą na posesję to ja przetrzepię intruzów w ramach rozszerzonego prawa do obrony własnej i miru domowego .

2019-07-01 12:56:40
tylko NIE MÓW nikomu .

I to jest skandal. Czekałem na jakieś doniesienia z internetu, jak pod chałupę Flaszki-Głodzia o szóstej podjeżdża ekipa od Ziobry błyskając szklankami. I wyciągając pijaczynę w majtach do aresztu wydobywczego. Zabrakło jaj, jak zwykle.
https://scontent.fktw1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/60311721_2499313973425487_3773932065859305472_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.fktw1-1.fna&oh=7626190f40589e451d89e74fadeb1cbb&oe=5D62BC08

2019-05-13 11:06:22
Zmiany o ochronie danych osobowych od 4 maja 2019 roku

Informowanie konsumentów Zmiany w ustawie o prawach konsumentów dot. m.in. dodania art. 4a ust. 1, który nakłada na mikroprzedsiębiorców (zatrudnia poniżej 10 osób, i obrót roczny netto poniżej 2 mln euro), obowiązek informacyjny poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienie na swojej stronie internetowej stosownych informacji. Powyższego przepisu nie stosuje się, jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie ma możliwości zapoznania się z informacjami. Przy sprzedaży online Zmiany dotknęły także ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną i dotyczą: zasad uzyskiwania zgody usługobiorcy (następuje tu odwołanie do ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych, czyli RODO i ustawy o ochronie danych osobowych); zasad przetwarzania danych osobowych usługobiorców (uchylono przepisy szczególne, co oznacza, że zastosowanie znajdą RODO i ustawa o ochronie danych osobowych). Prawo telekomunikacyjne Także Prawo telekomunikacyjne dotknęły zmiany, które najkrócej rzecz ujmując dotyczą: uchylenia niektórych regulacji szczególnych i zastąpienie ich odwołaniem do ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych; obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych i ich minimalnego zakresu; obowiązku zawiadomienia PUODO o naruszeniach; kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązków określonych w ustawie. Zmiany dla pracodawców W ustawie nie ma przepisów przejściowych, poza trzema drobnymi przypadkami, z których żadna nie dotyczy kwestii pracowniczych. Pracodawcy muszą więc zacząć stosować zmiany niemal z dnia na dzień. Zmiany dotyczą: danych osobowych, których pracodawca może żądać od kandydata na pracownika i pracownika już zatrudnionego; przetwarzania danych osobowych pracownika na podstawie zgody; przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych pracownika; prowadzenia w zakładzie pracy monitoringu wizyjnego. Jeżeli chcesz poznać nowe brzmienie art. 22 (1) Kodeksu pracy zapraszam do lektury: §1 Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez taką osobę wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. §2 Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w §1pkt \4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. §3 Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących: adres zamieszkania; numer PESEL, a w przypadku jego braku –rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych wprawie pracy; wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie; numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. §4 Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w §1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. §5 Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w §1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione powyżej z wyjątkiem danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych. Pełna treść ustawy pod linkiem: Ustawa z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(t.j. Dz.U.2019, poz. 730) Warto się zapoznać.

2019-05-08 11:09:10
sołtys mordarka

@senator. Kto nim został?. Bo na poniższej stronie brak na ten temat informacji.
http://www.gminalimanowa.pl/urzad-gminy/solectwa/mordarka

2019-03-26 12:38:25
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in