Środa, 05 sierpnia
Oswald, Maria, Stanisława, Marian, Stanisław, Emil, Karolina

Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Limanowa

18.06.2020 10:06:00 UGLimanowa 370

Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XIV sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. /czwartek/ o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Limanowa za 2019 rok.
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy:

a) głosy radnych,

b) głosy mieszkańców.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Limanowa za 2019 r.

9.         Rozpatrzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2019 r.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2019 r.

11.       Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2019 r., po zapoznaniu się z:

 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2019 r.,
 2. sprawozdaniem finansowym Gminy Limanowa sporządzonym na dzień 31.12.2019 r.,
 3. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Limanowa,
 4. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Limanowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.,
 5. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie  w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.,
 6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Limanowa z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

12.       Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za 2019 r.,
 2. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2020 r.,
 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem,
 5. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Rybiu,
 6. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji celem współfinansowania zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej udzielenia pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
 7. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem współfinansowania zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
 8. zmiany uchwały II/12/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2018 r.  zmienionej uchwałą Nr IX/76/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawi zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stara Wieś”,
 9. ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnych oczyszczalni ścieków,
 10. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Limanowa,
 11. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Limanowa i jej jednostkom budżetowym,
 12. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne,
 13. określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021,
 14. zaopiniowania likwidacji przystanków osobowych na istniejącej linii kolejowej   nr 104 Chabówka – Nowy Sącz w miejscowości Męcina na terenie Gminy Limanowa,
 15. zaopiniowania likwidacji przystanku osobowego na istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz w miejscowości Pisarzowa na terenie Gminy Limanowa,
 16. zaopiniowania nazewnictwa przystanku osobowego projektowanego na modernizowanej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz w miejscowości Koszary na terenie Gminy Limanowa,
 17. zaopiniowania nazewnictwa przystanku osobowego projektowanego na modernizowanej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz w miejscowości Mordarka na terenie Gminy Limanowa,
 18. zaopiniowania nazewnictwa projektowanej stacji na modernizowanej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz w miejscowości Męcina na terenie Gminy Limanowa.
 1. Przedstawienie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej za 2019 rok.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
 4. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                           Stanisław Młyński

 
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO

udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in