Środa, 28 października
Szymon, Tadeusz, Serafin, Wioletta

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA

21.09.2020 15:56:00 UMLimanowa 410

Zapraszam na XXXI Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 25 września 2020 r. o godzinie 10. 00.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4.    Wystąpienia osób zaproszonych.
5.    Pytania radnych do osób zaproszonych.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8.    Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a.    w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2020 rok
b.    w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2020 do 2040
c.    w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogach formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasadach ich promocji
d.    w sprawie zaliczenia ul. Przedszkolnej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
e.    w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Limanowa do zawarcia porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie przekazania Miastu Limanowa ograniczonego zarządzania chodnikami wraz z parkingami zlokalizowanymi w ciągu chodników zlokalizowanych w pasie drogi krajowej nr 28 na odcinku położonym w Limanowej (ul. Piłsudskiego)
f.    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela
g.    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 35,60 m2 położonego w Limanowej przy
ul. Matki Boskiej Bolesnej 10
h.    w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/19 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie
i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”.

9.    Inicjatywy uchwałodawcze.
10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11.     Wolne wnioski.
12.     Zakończenie obrad.

                                                                                                                              /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                          Przewodnicząca Rady Miasta


Informujemy, że obrady Rady Miasta Limanowa będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w Sesji Rady wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady) (UE 2016/679, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o  prawie autorskim i prawach pokrewnych . Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in