Czwartek, 06 października
Artur, Brunon, Fryderyk, Fryderyka, Petra

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia - 07.07.2022

07.07.2022 14:03:00 UGLimanowa 656

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:

  1. Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest księgą wieczystą Nr 35521 oraz Nr 36247 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
  2. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na parterze budynku położonego na działkach ew. nr 247/1 i 247/2, w Starym  Rybiu 11, wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną ,elektryczną i c.o  składający się z dwóch pomieszczeń.
  3. Pomieszczenia  przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
  4. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
  5. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 52,22 m2.
  6. Minimalną stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 13/2022  Wójta Gminy Limanowa z dnia 27.01.2022 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa.
  7. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
  8. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.

Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w portalu limanowa.in oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.gminalimanowa.pl).

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in