Sobota, 05 grudnia
Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

Stypendia socjalne - składanie wniosków do 17 września!

29.08.2018 00:00:00 UGLimanowa 809

Do poniedziałku 17 września można składać wnioski o stypendia socjalne dla uczniów. Wnioski przyjmowane są w Gminnym Zespole Obsługi Szkół (pok. nr 31 w Urzędzie Gminy).

Kryterium dochodowe, które uprawnia mieszkańca do skorzystania z świadczenia to 514,00 zł na jednego członka rodziny.

Wypełnione wnioski należy składać wraz z wymaganymi załącznikami :
- zaświadczenie o wysokości dochodów netto z m-ca poprzedzającego składanie wniosku tj. sierpień 2018,
- nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie ha przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym za rok 2018,
- decyzję lub zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego,
- potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji bezrobotnych i o pobieranym zasiłku,
- oświadczenie o deklarowanych dochodach, w przypadku podlegania zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od niektórych przychodów osiągalnych przez osoby fizyczne, potwierdzone zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego ryczałtu lub karty podatkowej za odpowiedni rok kalendarzowy,
- oświadczenie o dochodach, w przypadku osiągania dochodu nie podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Uwaga! Każdy wniosek musi być zaopiniowany przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium. Świadczenie nie dotyczy dzieci z klas '0' oraz studentów.

Druki wniosków dla osób ubiegających się o stypendium socjalne wydawane są w Gminnym Zespole Obsługi Szkół lub pod linkiem: http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2018/08/stypendia-socjalne-skladanie-wnioskow-do-17-wrzesnia

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in