20°   dziś 17°   jutro
Piątek, 09 czerwca Anna, Felicjan, Pelagia, Efrem, Dominik, Sławoj

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa - 27 marca 2023

22.03.2023 09:43:00 UGLimanowa
0 301

Szanowni Państwo Członkowie Komisji Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 27 marca 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

                                                                Tematem posiedzenia będzie: 

1 .Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a.zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2023 r.,

b.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,

c.udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego w celu realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na
przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa
Małopolskiego”,

d.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z
przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2023
roku publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Limanowa-
Sarczyn- Limanowa,

e.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z
przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2023
roku publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Szczawa
Białe- Limanowa- Szczawa Białe,

f.przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Limanowej,

g.rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2024 r. środków stanowiących fundusz sołecki,

h.wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia międzygminnego w celu budowy  wieży widokowej na Górze Kamionna,

i.uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Limanowa na
2023 rok,

j.powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,

k.Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 r.,

l.zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w
latach 2019-2023,

m.określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu
rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz
rodziców.

4.Informacja o umowach najmu lokali użytkowych zawartych w roku 2022.

5.Informacja o umowach dzierżaw działek zawartych w roku 2022 r.

6.Informacja dotycząca wykazu działek przejętych w 2022 r.

7.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu „Współpracy Gminy Limanowa

z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.”

8.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Limanowa za rok 2022 r.

9.Wolne wnioski i zapytania.

10.Zakończenie obrad. 

  

     Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z
pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/.


 
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Pan Marek Borucki

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Pani Zuzanna Kolawa

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska

 i Planowania Przestrzennego

Pan Stanisław Sajdak

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 

Pan Andrzej Malinowski

udostępnij

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa - 27 marca 2023"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in