Czwartek, 03 grudnia
Franciszek, Franciszka, Ksawery, Pasjan, Hilary

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - termin do 30 września

14.09.2020 13:17:00 UGLimanowa 164

Urząd Gminy Limanowa - Wydział Organizacyjny przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Limanowa, że do dnia 30 września 2020 r. należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r.

Należność prosimy uiścić na konto Urzędu - Bank Spółdzielczy w Limanowej:

40 8804 0000 0000 0000 0723 0053 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z zaznaczeniem jego rodzaju w wysokości zgodnej z otrzymanym naliczeniem w styczniu br.

Na podstawie art. 18 ust. 12 b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie  do
dnia 30 września 2020 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tejczynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w
danym roku kalendarzowym określonej w art.11 ¹ ust.2 albo 5.

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłatyw ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Informacji na temat opłat udziela Beata Dutka - Wydział Organizacyjny Urzędu Gminy Limanowa, pok. nr 4, ul. M. B. Bolesnej 18B, numer telefonu 18/ 263 00 32.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in