Czwartek, 13 maja
Gloria, Gerwazy, Robert, Serwacy, Agnieszka, Magdalena

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Męcinie

04.05.2021 10:58:00 UGLimanowa 447

Wójt Gminy Limanowa Zarządzeniem Nr 60/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Męcinie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Limanowa.

Zarządzenie Nr 60/2021

Wójta Gminy Limanowa

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Męcinie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Limanowa

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.), art.63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.–Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), oraz § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz.1587 ze zm. Dz. U. z 2019 r. poz.1634), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie , 34-654 Męcina 530.

2. Objęcie stanowiska dyrektora, o którym mowa w ust. 1 nastąpi od dnia 1 września 2021 r.

§ 2

1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Limanowa (www.bip.malopolska.pl/uglimanowa) w dziale „Zamówienia publiczne i ogłoszenia”,

b) na stronie internetowej Gminy Limanowa www.gminalimanowa.pl w dziale „Aktualności”

c) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Limanowa oraz w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Limanowej. 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in