Niedziela, 25 września
Aurelia, Władysław, Kleofas, Kamila

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Limanowa Jana Skrzekuta

01.07.2022 11:09:00 UGLimanowa 1120

W dniu 30 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXV sesja Rady Gminy Limanowa.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, a także zaproszeni goście: Pani Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP, Pan Stanisław Piegza – Radny Powiatu Limanowskiego, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Zasadniczym punktem porządku obrad była debata nad Raportem o stanie Gminy Limanowa za 2021 r. Wójt Gminy Limanowa przedstawił główne założenia raportu gminy a także realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r. Następnie Zastępca Wójta omówił współczynniki finansowe obrazujące wykonanie budżetu gminy za 2021 r. Radni podczas debaty poruszyli kwestie rekordowego pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje gminne, wykonania zadań inwestycyjnych w minionym roku, a także sytuacji oświaty. Mieszkańcy gminy nie zgłosili chęci udziału w debacie.

Na poruszane kwestie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Jan Skrzekut.

Po zakończonej debacie Rada Gminy Limanowa udzieliła Wójtowi Gminy Limanowa wotum zaufania przy 14 głosach za, 0 przeciw i 3 wstrzymujących się oraz jednogłośnego absolutorium za 2021 r. Radni zatwierdzili także sprawozdanie finansowe gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r. 

W dalszej części posiedzenia radni gminy podjęli uchwały w sprawie:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za 2021 r.,
 2. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2022 r.,
 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi,
 5. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Limanowa, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
 6. ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 7. określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023,
 8. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych,
 9. rozpatrzenia petycji złożonej przez Szulc-Efekt sp. z o.o. – Inicjatywa - Zmieniamy Gminy na Lepsze – Poprawa Efektywności Energetycznej i Dywersyfikacja – Troską nas Wszystkich.

W trakcie posiedzenia radni zwrócili się z wnioskami do Wójta Gminy w sprawach związanych z:

 • budową przedszkoli dla dzieci w Starej Wsi I i II,
 • podziękowaniem za pozyskanie środków z Polskiego Ładu z przeznaczeniem na budowę Szkoły Podstawowej w Wysokiem i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2  w Siekierczynie,
 • uzupełnieniem poboczy przy drodze na Golców w Starej Wsi,
 • naprawą oświetlenia na przejściu dla pieszych w Mordarce.

 Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Wójt Gminy Limanowa.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in