Środa, 28 września
Luba, Wacław, Wacława, Marek, Tymon

Dodatek węglowy – informacja dla mieszkańców

18.08.2022 09:51:00 UMLimanowa 976

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że w siedzibie MOPS przy ul. Kilińskiego 11 można już składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek węglowy to 3000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

– osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

– osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wnioski będzie można składać do dnia 30 listopada w formie tradycyjnej (papierowo) oraz elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek węglowy zostanie wypłacony w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy dostępny jest w siedzibie Ośrodka lub do pobrania TUTAJ

Należy pamiętać o prawidłowym i uważnym wypełnieniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a także jego podpisaniu. Prosimy, żeby wpisać we wniosku adres poczty elektronicznej – na który zostanie Państwu wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku, informujemy o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692).

(inf.: MOPS Limanowa)

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in