Niedziela, 12 lipca
Jan, Brunon, Weronika, Bonifacy, Henryk

Ronda nie będzie, tylko skrzyżowanie w kształcie litery 'T'

28.08.2010 10:27:48 top 9 9209

Nie jest możliwa budowa małego ronda na skrzyżowaniu ulic Targowej i Matki Boskiej Bolesnej poinformował na wczoarjszej sesji Rady Miasta Limanowa Marek Czeczótka. Przeczytaj informację zbiorczą o inwestycjach w mieście.

Marek Czeczótka - burmistrz miasta Limanowa poinformował na wczorajszej sesji Rady o realizacji zadań z planu inwestycji na rok 2010.

Ujęcie wody dla ul. Zarębki, ul. Rolniczej.
* Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Starosta odmówił wszczęcia z uwagi na niezgodności projektu z wnioskiem. Złożono reklamację projektu do Pracowni Projektowej i wezwano do niezwłocznego uzupełnienia projektu.

Skrzyżowanie ul. Tarnowskiej z ul. Łososińską.
* Spółka STRABAG przystąpiła do budowy ronda i wycofała się z placu budowy z uwagi na odmowę wydania nieruchomości przez jednego użytkownika. ZDW wystąpił do Wojewody o wszczęcie postępowania przymuszającego do wydania nieruchomości. Firma „BERT” na zlecenie miasta rozpoczęła przebudowę wodociągu od ul. Łososińskiej, jednak ZDW zakazał kontynuowania robót w drodze wojewódzkiej. Burmistrz zażądał wyjaśnień, dlaczego roboty są nieformalnie wstrzymane i dlaczego nie są kontynuowane na obszarze wydanym pod realizację inwestycji. Już raz zmieniony terminu wykonania przebudowy sieci upływa 30.09.


Chodnik wzdłuż ul. Tarnowskiej z zatoką.
* Wystąpiono do Starosty o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych do rowu i pot. Skrudlak z projektowanego odwodnienia.
* Pomiędzy ZDW i ENION uzgadniana jest przebudowa sieci energetycznej kolidującej z chodnikiem.

Chodnik przy ul. Biedronia
* Zawarto umowę z Firmą EMBRUK z Młynnego która wykona chodnik za kwotę 48.366,61 zł. w terminie do 30.09.

Chodnik przy ul. Koszarskiej
* Projekt został wykonany. Jako że droga publiczna nie może być realizowana poza pasem drogowym wcześniej musi nastąpić podział nieruchomości. W sprawie podziału nieruchomości na poszerzenie ulicy toczy się stosowne postępowanie. Wystąpiono do ENION o uzgodnienie zajęcia części działki przed stacją TRAFO pod chodnik.

Chodnik przy ul. Sikorskiego
* Zawarto umowę z Firma EMBRUK z Młynnego która wykona chodnik za kwotę 103.055,16 zł. w terminie do 30.09.

Remont ul. Rejtana
* Przedsiębiorstwo LIMDROG z Limanowej wykonuje remont. Termin zakończenia upływa 31.08.

Remont ciągu drogowego ulice Jabłoniecka i Walecznych w Limanowej
* Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem LIMDROG z Limanowej które wykona remont za kwotę 354.923,57 zł. w terminie do 30.11.

Odbudowa po powodzi ul. Wiejskiej i ul. Walecznych
* Otwarto oferty złożone na przetargu. Najkorzystniejsza oferta przekracza wartość kwoty jaką zamierzano przeznaczyć na realizacje zamówienia. Wniosek o zwiększenie budżetu zadania rozpatrzony będzie na sesji Rady Miasta 27.08.

Budowa remizy OSP z centrum profilaktyki przeciwalkoholowej.
* Zakład Remontowo – Budowlany z Nawojowej wykonuje roboty. Termin zakończenia upływa 30.09.

Rozbudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2.
* Przedsiębiorstwo BUDREM z Limanowej wykonuje rozbudowę. Termin zakończenia upływa 30.09. Wykonawca zawiadomił o wadach projektu które wstrzymują wykonanie rozbudowy. Burmistrz Miasta złożył reklamację i wezwał Pracownię Architektoniczną do niezwłocznego przeprowadzenia koniecznych zmian projektu.

Wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan i p.poż. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Limanowej
* Zawarto umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane Jan Wojtas z Siekierczyny która wykona wymianę instalacji za kwotę 53.553,14 zł. w terminie do 31.08.

Doprowadzenia sieci do odbiorców
* Przedsiębiorstwo MEN-GAZ z Męciny wykonuje II turę doprowadzeń sieci do odbiorców przy: ul. Józefa Marka, Łososińskiej, Mytki-Ilmanowity, Kochanowskiego i Berlinga, które wykonane zostaną za kwotę 92.001,89 zł. w terminie do 31.08.
* Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem MEN-GAZ z Męciny na realizację III tury wniosków z rejonu ulic: Biedronia, Starodworskiej, Zacisze, Topolowej, Mickiewicza (Działy), Marszałkowicza, Kopernika, Polnej i Dunarowskiego, za kwotę 53.206,43 zł. w terminie do 30.09.
* Podpisano umowę z firmą PRO-LOG z Nowego Sącza na przebudowę i rozbudowę sieci sanitarnych w ul. Kościuszki (w trakcie remontu drogi) za kwotę 15.532,78 zł. w terminie do 31.10.
* W Urzędzie Miasta oczekuje 31 wniosków o rozbudowę sieci sanitarnych i doprowadzenie do nieruchomości. Załatwionych zostało 4 a w realizacji jest 15 wniosków.

Włączenie kolektora sanitarnego z osiedla Słoneczne.
* Przedsiębiorstwo „BUDREM” z Limanowej wykonało włączenie kolektora. Odbiór po zakończeniu robót dodatkowych i inspekcji telewizyjnej kanału.
* Zlecono Przedsiębiorstwu WOLIMEX wykonanie telewizyjnej inspekcji kanału sanitarnego w celu zlokalizowania nieszczelności kanału za kwotę 5.050,80 zł. w terminie do 15.09.
* Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem „BUDREM” z Limanowej na robotę dodatkową tj. remont niezinwentaryzowanej studni wykrytej w trakcie robót za kwotę 1.283,17 zł. w terminie do 31.08.
* Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem „BUDREM” z Limanowej na roboty uzupełniające tj. czyszczenie 400 mb kanału za kwotę 15.059,67 zł. w terminie 31.08.

Przepompownia „ŁOSOSINA”
* Konsorcjum: MEN-GAZ z Męciny i „JĘDREK” z Laskowej, wykonuje przepompownię ścieków i kolektor tłoczny. Termin zakończenia do 30.10.
* Przygotowywane są dokumenty do przekazania do ENION w celu wykonania przyłącza energetycznego do przepompowni.

Dokończenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej – etap III, a w nim:
Kanalizacja i wodociąg „Podjabłoniec”
* Starosta udzielił pozwolenia na budowę dla etapu II.
* Zlecono Pracowni Instalacje Sanitarne z Limanowej rozszerzenie projektu etapu III o doprowadzenie sieci do jeszcze dwóch działek przy ul. Wiejskiej.
* Pracownia Instalacje Sanitarne z Limanowej przekazała projekt rozbudowy wodociągu przy ul. Wiejskiej (obszar osuwiskowy). Projekt został oprotestowany i został zwrócony Pracowni Projektowej w ramach reklamacji do zmiany.

Kanalizacja ul. Sikorskiego.
* Dokonano wyboru wykonawcy dwóch kolektorów nie zrealizowanych w 2008 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo MEN-GAZ z Męciny oferujące wykonanie kolektorów za kwotę 41.815,06 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap IV, a w nim:
Kanalizacja w ul. Jońca.
* Dokonano wyboru wykonawcy doprowadzenia kolektorów na nieruchomości odbiorców. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo MEN-GAZ z Męciny oferujące wykonanie wprowadzeń za kwotę 31.259,90 zł.

Wodociąg i kanalizacja „Podlipowe”.
* Przedsiębiorstwo MEN-GAZ z Męciny buduje wodociąg i kanalizację. Termin zakończenia do 30.09.
* Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem MEN-GAZ z Męciny na zamówienie uzupełniające w ramach którego wykona kolektor sanitarny wzdłuż ul. Lipowej za kwotę 153.323,51 zł w terminie do 15.10.
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał pożyczkę preferencyjną w wysokości 733.000 zł. Złożono dokumenty do podpisania umowy
* Trwa uzgadnianie z właścicielami gruntów zmienionego projektu (koncepcji) sieci sanitarnych na terenie osuwiskowym który opracowuje Pracownia Instalacje Sanitarne z Limanowej w terminie do 30.08.

Kanalizacja w rejonie ul. Matki Boskiej Bolesnej i Polnej
* Pracownia Instalacje Sanitarne z Limanowej przekazała projekt kanalizacji na os. Chmielnik i osiedlu między ul. Matki Boskiej Bolesnej a pot. Mordarka, który jest uzgadniany z odbiorcami i właścicielami gruntów
* Pracownia Instalacje Sanitarne z Limanowej przygotuje projekt kolektora sanitarnego wzdłuż ul. Matki Boskiej Bolesnej do ul. Polnej a Pracownia FKprojekt z Łącka opracuje projekt odbudowy chodnika. Uzgadnia się szczegóły umów. Planuje się wykonanie kanalizacji przed modernizacją ulicy a odbudowę chodnika wykonać przy udziale dotacji dla Powiatu z Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

Kanalizacja ul. Żwirki i Wigury
* W Starostwie toczy się postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę kanalizacji od ul. Beskidzkiej (część A).
* W trakcie uzgodnień z właścicielami gruntów projekt kanalizacji do granicy miasta (część B) na jednej działce nie uzyskał zgody na lokalizację i zostanie zwrócony do Pracowni Projektowej do zmiany.

Kanalizacja i wodociąg na os. Słonecznym, rejon ul. Bednarczyka
Kanalizacja i wodociąg na os. Słonecznym, rejon ul. Gawrona

* Realizacja wstrzymana ponieważ sieci te nie mogą otrzymać pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW w Krakowie. Fundusz nie udziela pożyczki na uzbrojenie terenów niezabudowanych i niezamieszkałych.

Kanalizacja ul. Kolejowej
* Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 30.08.
* Burmistrz Miasta wystąpił do Wojewody o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę dwóch kolektorów bocznych na terenie PKP, załączając stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie że przedsięwzięcie to nie wymaga decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
* WFOŚiGW wstępnie zakwalifikował wniosek o pożyczkę w wysokości 250.000 zł. na budowę kanalizacji.

Przebudowa sieci energetycznej ul. Kochanowskiego
* Zawarto porozumienie z ENION na przebudowę sieci. Przygotowywany jest wniosek o pozwolenie na budowę.

Oświetlenie skrzyżowania ul. Bujaka i Willowej
* Zadanie odłożone do realizacji na III kwartał.

Oświetlenie ul. Kamiennej
* Wystąpiono do właścicieli gruntów o prawo do dysponowania nieruchomością w celu zlokalizowania urządzeń energetycznych przy drodze z informacją że w przypadku odmowy inwestycja zostanie zaniechana.

Oświetlenie ul. Piastowskiej
* Przygotowywany jest wniosek o pozwolenie na budowę.

Oświetlenie ul. Matki Boskiej Bolesnej – 8 lamp.
* Planuje się odroczenie realizacji zadania do przyszłego roku i włączenia go do Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 (wniosek Powiatu).

Prace dokumentacyjne, a w nich:
• Kanalizacja w rejonie ul. Tarnowskiej i Łososińskiej – Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. ? W wyniku poszerzenia pasa drogowego drogi wojewódzkiej w związku z budową ronda pozwolenie na budowę wydanie przez Wojewodę dla części kolektora w pasie drogi wojewódzkiej będzie musiało być zmienione i poszerzone o dwa odcinki kolektora.

• Budowa wodociągu ul. Krakowskiej i przyległych – Zawarto umowę z Firmą AQUEDUCT z Wieliczki na wykonanie projektu pompowni wody na osiedlu przy ul. Fabrycznej, za kwotę 19.886 zł. w terminie 31.10.

• Kanalizacja ul. Rupniowskiego – uzupełniony projekt będzie uzgadniany z odbiorcami usług.

• Przebudowa kolektora sanitarnego od ul. Zygmunta Augusta do ul. Spacerowej i wodociągu w rejonie ul. Polnej - Pracownia Projektowa Instalacje Sanitarne z Limanowej złożyła projekt przebudowy kolektora sanitarnego od ul. Zygmunta Augusta do parku z informacją, że w czasie projektowania nie uzyskano zgody od właścicieli jednej działki dla której nie ma alternatywy. Dalsze negocjacje przejmie Urząd Miasta do sądowo ustanowionej służebności przesyłu włącznie, gdy niewydolność kanału grozić będzie skażeniu środowiska w rejonie pot. Jabłonieckiego.

• Kolektor sanitarny do ul. Szkolnej – Starosta wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

* Projekt przebudowy sali widowiskowo – kinowej przy LDK – na przetargu złożono 5 ofert. Trwa ich sprawdzanie.

• Remont ul. Kopernika i Targowej z mostem i przebudowa skrzyżowania z ul. Matki Boskiej Bolesnej – Biuro Usług Inżynierskich „FK projekt” wykonała projekty. Po analizie warunków na skrzyżowaniu ul. Matki Boskiej Bolesnej z ul. Targową i Moniuszki budowa małego ronda nie jest możliwa ze względów technicznych (za duży spadek ul. Targowej) i ze względów funkcjonalnych (albo likwidacja skweru z pomnikiem Nieznanego Żołnierza albo całkowite odcięcie dyskontu „Biedronka” od możliwości zaopatrzenia a Urzędu Gminy od wjazdu od strony Mordarki i ul. Targowej). Skrzyżowanie pozostanie w kształcie litery „T”. Likwidacji ulegnie trójkątna wyspa. W jej miejsce powstanie wyspa w postaci „małej kropli”. Projekty wymagają jeszcze uzupełniającego projektu likwidacji kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego.

• Projekt budowy ciągu drogowego od ul. Mordarskiego (ul. Łazarskiego – ul. Szwedzka – ul. Czecha – ul. Lipowa) do ul. Krakowskiej – zwrócono się do RZGW Kraków o zrzeczenie się trwałego zarządu nad częściami nieruchomości Skarbu Państwa, którymi miasto jest zainteresowane na poszerzenie pasa drogowego. RZGW zgadza się na oddanie terenu już zajętego pod drogę a odmówiło zrzeczenia się zarządu nad częściami nieruchomości na poszerzenie drogi od strony koryta potoku, terenu pod budowlami regulacyjnymi i w miejscu gdzie planowana droga przecina działkę potoku.

Zadania zakończone i efekty rzeczowe
1. Projekt oświetlenia ul. Piastowskiej – etap II - zadanie z 2009 r.
2. Przebudowa wejścia do Urzędu Miasta – zadanie z 2009 r.
3. Projekt chodnika wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – zadanie z 2009 r. – projekt przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg.
4. Remont mostu do ul. Bema – zadanie z 2009 r.
5. Kanalizacja od ul. Leśnej do ul. Paderewskiego. [607 mb]
6. Kanalizacja i wodociąg przy ul. Topolowej. [79 mb kanalizacji i 148 mb wodociągu]
7. I tura doprowadzeń sieci do odbiorców
8. Oświetlenie ulic: Beskidzkiej, Armii Krajowej i Koszarskiej
9. Kanalizacja w ul. Jońca [398 mb].
10. Rozbudowa wodociągu w ul. Piłsudskiego [14 mb]
11. Oświetlenie ul. Topolowej – zadanie z 2009 r.
12. Oświetlenie ul. Piastowskiej – zadanie z 2009 r.
13. Budowa ul. Bednarczyka z odwodnieniem - zadanie z 2009 r.
14. Projekt wymiany wodociągu w ul. Łazarskiego.
15. Projekt oświetlenia przecznicy ul. Żwirki i Wigury i Marszałkowicza
16. Projekt oświetlenia ul. Słonecznej w rejonie ul. Widok i Partyzantów
17. Projekt oświetlenia ul. Topolowej od ul. Marszałkowicza.

(Źródło miasto.limanowa.pl)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in