Sobota, 22 lutego
Marta, Małgorzata, Piotr, Nikifor

RIO wykazała nieprawidłowości i negatywnie zaopiniowała sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy

11.05.2019 18:36:00 PAN 10 8533

RIO stwierdziła, że sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu mogą wprowadzać w błąd co do faktycznej kwoty zadłużenia gminy Jodłownik. Ponadto, inspektorzy wykazali naruszenie że wójt Paweł Stawarz naruszył zapisy ustawy o finansach publicznych, jak również że część planowanych przez samorząd wydatków nie ma pokrycia w realnych do pozyskania w tym roku dochodach. Wszystko to wpłynęło na negatywną opinię kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu.

Uchwałą podjętą na koniec kwietnia, skład orzekający kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie postanowił negatywnie zaopiniować przedłożone przez wójta gminy Jodłownik Pawła Stawarza sprawozdanie z wykonania budżetu samorządu za 2018 rok. Jednocześnie, RIO pozytywnie zaopiniowała informację o stanie mienia komunalnego gminy.

Jakie nieprawidłowości wykazała RIO?

Izba wskazuje, że w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu przedstawiono „Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jodłownik w roku 2018”, w którym nie uwzględniono dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między JST, dotyczącej inwestycji powiatu limanowskiego polegającej na przebudowie dróg powiatowych na terenie gminy (w kwocie 2 mln 246 tys. zł).

Dalej RIO zauważa, że zapisy sprawozdania z wykonania budżetu mogą wprowadzać w błąd co do faktycznej kwoty zadłużenia gminy Jodłownik. W 2018 roku od zaciągniętego długu (w kwocie 17 mln 621 tys. zł) zapłacono odsetki w kwocie 574 tys. zł. Jednakże, oprócz tego samorząd w związku z dzierżawą nieruchomosci „sprzedanym zwrotnie” dwóm parabankom (na sumę 8 mln 879 tys. zł) zapłacił czynsz dzierżawny w łącznej wysokości 626 tys. zł.

Inspektorzy z Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazali, że w ubiegłym roku wójt gminy Paweł Stawarz przekroczył plan rozchodów budżetu o kwotę 469 tys. zł, co stanowi naruszenie zapisów ustawy o finansach publicznych. Podkreślili przy tym, że analizowane sprawozdanie nie ujawnia przyczyn tego faktu.

Oprócz tego, krakowska RIO opiniując negatywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jodłownik uwzględniła to, że wójt wykorzystał w minionym roku część miesięcznej raty oświatowej części subwencji ogólnej (405 tys. zł), naruszając przy tym wyłączne kompetencje Rady Gminy do decydowania o przeznaczeniu tych środków. Ten fakt, według Izby, nie został ujawniony z sprawozdaniu, co wskazuje na to, że „sporządzone przez wójta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok nie odzwierciedla w sposób obiektywny procesów finansowych, które miały miejsce w toku wykonywania budżetu”.

Kolejna uwaga sprowadza się do tego, że już w 2018 roku gmina pozyskała dotację z PROW na przebudowę dróg gminnych w wysokosci 756 tys. zł, w sytuacji kiedy pozyskanie tych środków zaplanowane było dopiero na ten rok. Skład orzekający ustalił przy tym, że w tegorocznym budżecie nadal planowane są dochody majątkowe w tym dziale, w łącznej wysokości 1 mln 993 tys. zł.

– Wykorzystanie przez wójta w 2018 roku dochodów planowanych w budżecie na 2019 rok w wysokości łącznie 1 mln 162 tys. zł (miesięczna rata części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez gminę na miesiąc styczeń 2019 roku w wysokości 405 tys. zł oraz dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg gminnych w wysokości 756 tys. zł) dodatkowo pogorszyło możliwości finansowe gminy Jodłownik. Oznacza to w praktyce, że przy planowanych aktualnie w budżecie gminy Jodłownik na 2019 rok wydatkach w wysokości 40 mln 723 tys. zł, wydatki w wysokości 1 mln 162 tys. zł nie mają pokrycia w realnych do pozyskania w tym roku dochodach – ocenia RIO.

***

Zadłużenie gminy Jodłownik na koniec 2018 roku wyniosło 26 mln 501 tys. zł, co stanowiło 64,35% pozyskanych w ubiegłym roku dochodów.

Z ogólnej kwoty zadłużenia 8 mln 879 tys. zł stanowi dług wynikający ze stosowanej w ubiegłych latach tzw. sprzedaży zwrotnej. Przypomnijmy, że samorząd sprzedał parabankom nieruchomości, za które musi płacić czynsz dzierżawny w określonej wysokości, z jednoczesnym zobowiązaniem odkupienia gruntów. To jednak do tej pory nie nastąpiło, bo władze gminy przedłużyły terminy umów z parabankami.

Tymczasem roczne odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na 17,6 mln zł są o blisko 52 tys. zł mniejsze, niż suma czynszów dzierżawnych nieruchomości sprzedanych „nie na zawsze” za połowę powyższej kwoty, czyli 8,8 mln zł. Jak wskazała RIO, to odpowiednio 574 tys. i 626 tys. zł. Razem daje to 1 mln 201 tys. zł w skali roku.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in