Wtorek, 22 października
Kordula, Filip, Klaudia, Salomea, Marek, Halka, Przybysław

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta

19.06.2019 05:20:00 PAN 1 3357

Na szóstej sesji Rady Gminy Słopnice, która miała miejsce w ostatni piątek, radni głosowali w sprawie dwóch istotnych spraw dla organu wykonawczego gminy. Ocenili oni po raz pierwszy całokształt działalności wójta w minionym roku kalendarzowym oraz wykonanie budżetu gminy Słopnice za 2018 rok.

Była to pierwsza sesja absolutoryjna, podczas której wójt zobligowany był do przedstawienia raportu o stanie gminy. W swojej wypowiedzi Adam Sołtys zawarł przede wszystkim najważniejsze dane finansowe charakteryzujących miniony rok budżetowy, wykaz inwestycji i remontów zrealizowanych przez samorząd oraz charakterystykę wydatków na oświatę i funkcjonowanie szkół, współpracę z mieszkańcami, podsumowanie polityki społecznej oraz zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu gminy Słopnice.

Nad przedstawionym raportem przeprowadzona została debata, w której głos zabrali: radny Wojciech Faron, radny Marcin Kęska, radna Irena Kulpa oraz przewodniczący Rady Gminy, Józef Bednarczyk. Po zakończeniu debaty przystąpiono do głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania, podjęcie tej uchwały wymagało bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady. W wyniku przeprowadzonego głosowania, stwierdzono że uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Kolejno przeprowadzona została procedura absolutoryjna. Skarbnik Jan Więcek przybliżył obecnym ogólne dane przedstawione w sprawozdaniu wójta z wykonania budżetu gminy Słopnice za 2018 r., następnie przedstawione zostały sprawozdanie finansowe gminy Słopnice za 2018 r., informacja o stanie mienia gminy Słopnice, a dalej odczytano uchwały RIO oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z wykonania budżetu za 2018 rok.

Dochody budżetowe gminy Słopnice w 2018 roku zostały wykonane w 100% i wyniosły 33 967 424,96 zł. W stu procentach zostały również zrealizowane wydatki budżetowe, które zamknęły się kwotą 35 771 238,70 zł. Rok zakończył się deficytem w wysokości 1 803 813, 70 zł.

W 2018 roku liczba realizowanych przez gminę Słopnice zadań z zakresu inwestycji i remontów obejmowała 29 pozycji. Wydatki majątkowe wyniosły 4 623 512,95 zł, w tym 3 878 472 stanowiły inwestycje, a 745 040 zł udzielone dotacje na inwestycje. 

Największe zrealizowane zadania z zakresu inwestycji dotyczyły budowy 15 km odcinka kanalizacji sanitarnej dla Słopnic Szlacheckich, przebudowy dróg osiedlowych, budowy dwóch otwartych stref aktywności w postaci placów zabaw i siłowni zewnętrznych, modernizacji boiska sportowego przy szkole pod Mogielicą, wykonania placu zabaw przy szkole podstawowej na Granicach oraz rozbudowy sieci wodociągowej. Ponadto przekazano dotacje na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słopnice Górne oraz wymianę 36 kotłów na kondensacyjne kotły gazowe.

Wydatki na remonty za 2018 rok wyniosły natomiast 1 596 009, 35 zł. Do największych zadań należał remont łącznie 14 odcinków drogowych ( na drogach gminnych i osiedlowych), w tym drogi gminnej Kulpówka, dalej roboty związane z akcją powodziową, remonty dróg do pól, remonty i konserwacje w szkołach i ośrodku zdrowia. Łącznie 17 zadań remontowych.

Reasumując łączna wartość inwestycji i remontów w 2018 roku wyniosła 6 219 522,30 zł. Wartość pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła 2 511 551,35 zł w tym pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 1 250 000 zł.

Wyrazem aprobaty dla wykonania budżetu gminy Słopnice za 2018 r. było jednogłośne przyjęcie przez radę uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. oraz uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Słopnice absolutorium za 2018 r.

Sesja zakończyła się głosowaniem w sprawach bieżących m. in. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice, zwiększenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze gminy Słopnice, zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej i poszerzenie zakresu jej działalności o izbę historyczną 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK oraz wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego.

(Źródło/fot.: UG Słopnice)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in