Piątek, 19 sierpnia
Bolesław, Jan, Borysław, Julian, Juliusz, Ludwik, Emilia, Konstancja

Transmisja L sesji Rady Miejskiej

29.06.2022 00:06:00 PAN 10 1337

Mszana Dolna. Na dzisiaj zwołano L zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. Obrady będą transmitowane na żywo w internecie, początek o godzinie 13:00.

Porządek obrad LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej: 

1. Otwarcie LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów nr XLVIII/2022.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
5. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2021.
7. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Mszana Dolna za 2021 rok.
8. Debata nad Raportem o stanie Miasta Mszana Dolna za 2021 rok.
a) głos zabierany przez uprawnionych mieszkańców Miasta Mszana Dolnej;
b) głos zabierany przez Radnych Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej;
9. Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Mszana Dolna:
a) Opinia Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszanie Dolne w sprawie Raportu o stanie miasta Mszana Dolna za rok 2021;
b) wniosek Komisji rewizyjnej Rady Miejskie w Mszanie Dolnej w sprawie wotum zaufania;
c) głosowane uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
10. Informacja Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej o rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia miasta Mszana Dolna.
11. Dyskusja na temat realizacji budżetu miasta Mszana Dolna za 2021 rok.
12. Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok.
13. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za rok 2021.
a) przedstawienie wniosku absolutoryjnego Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej;
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej odnośnie absolutorium dla Burmistrza Miasta Mszana Dolna za rok 2021
c) głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za rok 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna (dz. ew. 9985/3)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna (dz. ew. 3261/5)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna (dz. ew. 4316/28)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna (dz. ew. 5938/1)
18. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Mszana Dolna na realizację zadań w ramach „Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 lub poddziałanie 4.4.3. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
20. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
21. Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
22. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
23. Wolne wnioski i oświadczenia.
24. Zamknięcie obrad LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in