Niedziela, 22 maja
Helena, Wiesława, Julia, Ryta, Emilia, Roma

Rynek pracy na Limanowszczyźnie: kolejne spadki

13.05.2022 17:10:00 PAN 3 1783

W dniu 30 kwietnia 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane były 3433 osoby. W stosunku do marca 2022 r. liczba ta spadła o 98 osób, natomiast w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku była niższa o 749 osób.

Większość osób bezrobotnych (90,2%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 7,7% zarejestrowanych, 150 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 693 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczane są osoby m.in.: do 30 r.ż. –  1113 osób, powyżej 50 r.ż. – 699 osób, posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1011 osób, niepełnosprawne – 150 osób, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 11 osób, długotrwale bezrobotne - 1665 osób. Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 48,5% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej kieruje wsparcie właśnie do tych grup osób bezrobotnych. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14,5% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 marca 2022 r. - według ostatnich danych GUS wyniosła: w kraju 5,4% (spadek o 0,1% w stosunku do lutego 2022 r.); w województwie małopolskim 4,5% (również spadek o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego); w powiecie limanowskim 6,1% (spadek o 0,2% w stosunku do lutego 2022 r).

W kwietniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 508 osób, tj. o 155 mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 73,6% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny. W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 606 osób (o 158 mniej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (322 osób). Urząd zwraca przy tym uwagę, że 57% to podjęcia pracy niesubsydiowanej, tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w kwietniu b.r. podjęło 137 osób, w tym: prace interwencyjne – 47 osób, roboty publiczne – 3 osoby, refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 23 osoby, podjęcie działalności gospodarczej – 55 osób, bon na zasiedlenie – 6 osób, bon zatrudnieniowy – 2 osoby, dofinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia  – 1 osoba. Ponadto na staż skierowano 75 osób, a na szkolenie 52 osoby.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 5 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 70 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 59 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 3 osoby osiągnęły wiek emerytalny, 5 osób nabyło prawa emerytalne lub rentowe,4 osoby nabyły prawo do świadczeń przedemerytalnych, 11 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

W kwietniu pracodawcy zgłosili w ramach ofert 264 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej, 6 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

W 2022 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy) skorzystało łącznie 401 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy: 138 osób w ramach prac interwencyjnych, 8 osób w ramach robót publicznych, 107 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej, 77 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 11 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia, 44 osoby w ramach bonu zatrudnieniowego, 16 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie. Ponadto skierowano: 216 osób na staż i 164 osoby na szkolenia zawodowe.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in