Sobota, 17 sierpnia
Anita, Eliza, Jacek, Joanna, Żanna, Miron, Julianna

Retransmisja V sesji Rady Gminy Tymbark

16.03.2019 06:01:00 PAN 5 1742

Tymbark. W środę, 13 marca odbyła się V sesja Rady Gminy Tymbark. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji obrad.

Na początku obrad podziękowano Marianowi Rybce, który przez 10 lat piastował funkcję sołtysa sołectwa Zamieście. Zasłużonej dla lokalnej społeczności osobie, podziękowania w imieniu władz samorządowych gminy złożyli przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Urbańska i wójt gminy Tymbark, Paweł Ptaszek.

Po tej części radni przystąpili do procedowania uchwał, dotyczących m.in. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.

 4. Interpelacje i zapytania Radnych.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia/wyrażenia/zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tymbarku do gminnego zasobu nieruchomościami.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 17. Wystąpienia zaproszonych gości.

 18. Wolne wnioski.

 19. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy.

(Fot.: arch. UG Tymbark)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in