Poniedziałek, 01 marca
Albina, Antonina, Dawid, Radosław

Retransmisja budżetowej sesji Rady Miejskiej

16.01.2021 05:08:00 PAN 0 1369

Mszana Dolna. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. W porządku znalazło się m.in. uchwalenie budżetu na 2021 rok.

Porządek obrad XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:

1. Otwarcie XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr XXX/2020 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
4. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Wnioski w sprawach bieżących.
6. Uchwalenie budżetu Miasta na rok 2021:
a) przedstawienie projektu budżetu,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) zapoznanie się z opinią Komisji budżetu i finansów,
d) odniesienie się Burmistrz Miasta do opinii Komisji budżetu i finansów, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrz Miasta do projektu uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad projektem uchwały i wnoszonymi dodatkowymi poprawkami,
f) głosowanie wymienionych propozycji autopoprawek Burmistrz Miasta,
g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2021-2034.
8. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2021 roku”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
10. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z działalności w 2020 roku.
11. Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
12. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
13. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
14. Wolne wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie obrad XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in