Wtorek, 17 września
Franciszek, Hildegarda, Justyn, Justyna, Robert, Lamberta, Narcyz

Ponowny przetarg na obwodnicę Chełmca

22.05.2019 07:33:00 top 2 2903

Ogłoszono przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy Chełmca, w ciągu drogi krajowej nr 28 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Obwodnica ma być fragmentem DK 28 na odcinku Zator- Nowy Sącz – Przemyśl - granica państwa i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza.
 
Obwodnica Chełmca o dł. ok. 1.4 km powstanie pomiędzy dwoma istniejącym rondami: na istniejącej drodze krajowej nr 28 (ul. Limanowska w Chełmcu - wjazd do Chełmca od strony Limanowej) oraz na drodze powiatowej nr 25219 (ul.  Marcinkowicka w Chełmcu), która będzie kontynuacją zrealizowanego fragmentu północnej obwodnicy Chełmca i Nowego Sącza na terenie Nowego Sącza. Początek inwestycji ma miejsce na przygotowanym dla celów realizacji obwodnicy wlocie istniejącego ronda na DK nr 28 (ul. Limanowska w Chełmcu), koniec obwodnicy będzie dowiązywać się do istniejącego ronda na ul. Marcinkowickiej w Chełmcu, które stanowi początek  północnej obwodnicy Nowego Sącza.

Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie:
- opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz projektów podziałów nieruchomości,
- kompletnych materiałów, niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i jego bieżącą aktualizacją na etapie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- opracowań środowiskowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
- opracowań geologicznych i hydrogeologicznych wraz z wykonaniem badań dodatkowych i uzupełniających,
- opracowania materiałów wymaganych przez instytucje opiniujące i uzgadniające rozwiązania projektowe w związku z lokalizacją zadania inwestycyjnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
- wielobranżowego Projektu Budowlanego wraz z opracowaniami towarzyszącymi, niezbędnymi opiniami, pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami, postanowieniami i decyzjami administracyjnymi,
- kompletnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji,
- Projektu Wykonawczego dla każdej z branż,
- dokumentacji przetargowej: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarów robót, kosztorysów (ofertowego, inwestorskiego).

Zamówienie obejmuje ponadto udzielanie wyjaśnień na zapytania wykonawców, biorących udział w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Chełmca w ciągu DK28 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować materiały i uzyskać wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, zgody, postanowienia, uzgodnienia i opinie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
 
W wyznaczonych terminach na poszczególne części zamówienia określono, że wykonawca będzie miał:
- 20 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych,
- 7 miesięcy, jako czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
- 18 miesięcy na pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi

Oferty można składać do 25 czerwca 2019 r.
 
Poprzedni przetarg został unieważniony zgodnie z art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z uwagi na znaczne przekroczenie kwoty, którą GDDKiA zamierzała przeznaczyć na to zadanie przez oferentów. Złożono do tamtego przetargu tylko dwie oferty. 


udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in