20°   dziś 20°   jutro
Poniedziałek, 05 czerwca Walter, Bonifacy, Waleria, Kira

Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy - spotkanie w sprawie uchodźców

19.03.2022 00:00:00 pan
1 2055

Limanowa. W czwartek w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się spotkanie robocze zorganizowane przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej Marka Młynarczyka w ramach "Partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy". Celem spotkania było omówienie i skoordynowanie zadań w zakresie udzielania pomocy uchodźcom, określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W spotkaniu udział wzięli starosta Mieczysław Uryga, wicestarosta Agata Zięba, kierownicy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, koordynatorzy gminni i powiatowy oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

Główne założenia ustawy z dnia w zakresie dotyczącym pobytu, rynku pracy, prowadzenia działalności gospodarczej oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

  • Pobyt:

– Pobyt obywatela Ukrainy, który wjeżdża od 24 lutego br. do Polski uznaje się za legalny przez 18 miesięcy (nie dotyczy to tych obywateli Ukrainy, którzy już mają w Polsce prawo do legalnego pobytu).
– Obywatela Ukrainy, który wjeżdża od 24 lutego br. do Polski uznaje się za osobę korzystająca w Rzeczpospolitej Polskiej z ochrony czasowej.
– Wjazd obywatela Ukrainy do Polski może zostać zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej. W innym przypadku Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje pobyt obywatela Ukrain na jego wniosek złożony nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium RP.
– Komendant Główny Straży Granicznej będzie prowadził w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej rejestr obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy oraz którzy złożyli wniosek o zarejestrowanie pobytu na terytorium RP. Dostęp do tego rejestru ma m.in. minister właściwy do spraw pracy.
– Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie gminy nadawany będzie numer PESEL. Wniosek jest składany osobiście w siedzibie organu gminy. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
– Rejestr obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw informatyzacji.
– Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go legalnego pobytu ustanowionego tą ustawą.

  • Praca:

– Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności.
– Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
– Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował (np. zezwolenie, oświadczenia) w Polsce nie musi robić nic by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce zmienić pracodawcę nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia. Wystarczy zgłoszenie opisane powyżej.
– Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy
– Rejestracja obywateli Ukrainy odbywać się będzie w oparciu o ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, które będzie stosowane odpowiednio.
– Jako osoby bezrobotne będą mogły rejestrować się kobiety powyższej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65. roku życia.
– Obywatele Ukrainy będą mogli korzystać z usług rynku pracy tak jak Polacy,
w szczególności będą mogli korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.

  • Prowadzenie działalności gospodarczej:

Obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie w Polsce na podstawie ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Jedynym warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej jest uzyskanie numeru PESEL.

  • Ubezpieczenie zdrowotne:

Każdy obywatel Ukrainy, który znalazł się w Polsce od 24 lutego ma zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach co obywatele polscy. Oznacza to, że bez przeszkód za darmo może korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wszelkich zlecanych badań diagnostycznych oraz leczenia szpitalnego.
Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każde świadczenie medyczne dla obywatela Ukrainy w publicznej służbie zdrowia. Finansowanie tych świadczeń jest zagwarantowane z budżetu państwa. Nie umniejsza tym samym puli wpływu ze składki zdrowotnej.
Podmioty medyczne nie muszą zawierać z Narodowym Funduszem Zdrowia żadnych aneksów do umów, żeby mieć gwarancję zwrotu środków. Obywatel Ukrainy, który będzie zarejestrowany jako osoba bezrobotna podlegać będzie zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach dotychczasowych. Składka na ubezpieczenie zdrowotne zostanie za bezrobotnego wtedy odprowadzona z Funduszu Pracy.

Rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, obywatele Ukrainy mogą dokonać osobiście w siedzibie PUP w Limanowej lub LPIK w Mszanie Dolnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. - Aby ograniczyć tworzenie się kolejek w punktach rejestracji bezrobotnych, zalecamy aby obywatele Ukrainy, zainteresowani pośrednictwem pracy, zgłaszali się do PUP dopiero po uzyskaniu numeru PESEL oraz po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty: PUP Limanowa – 018/33 37 849, LPIK w Mszanie Dolnej – 018/33 11 710 wew. 12 - informuje PUP w Limanowej.

Pracodawcy mogą zgłaszać w PUP w Limanowej (pok. 132, tel. 018/ 33 37 829) oferty pracy kierowane do obywateli Ukrainy, które zostaną przetłumaczone na język ukraiński i umieszczone w Centralnej Bazie Ofert Pracy. 

(Źródło/fot.: Starostwo Powiatowe w Limanowej)

udostępnij

Komentarze (1)

duszpasztet
2022-03-19 15:12:28
0 0
Tych urzędników jak uchodźców, A co gorsze uchodźca czy urzędnik? Urzędnik! Bo uchodźca może chociaż co drugi sie weźmie do roboty a urzędnik żaden.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy - spotkanie w sprawie uchodźców"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in