Piątek, 19 sierpnia
Bolesław, Jan, Borysław, Julian, Juliusz, Ludwik, Emilia, Konstancja

Obrady gminnych radnych na żywo

29.06.2022 00:11:00 PAN 0 1120

Niedźwiedź. Dziś o godzinie 14:00 w sali narad Domu Kultury im. ks. Franciszka Baradzieja odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Niedźwiedź.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
4. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
5. Informacja Wójta z postępu prac dotyczących rozbudowy ośrodka zdrowia w Porębie Wielkiej.
6. Informacja z pracy Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.
7. Zapytania skierowane do Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Niedźwiedź za 2021 rok.
9. Debata nad raportem o stanie Gminy Niedźwiedź za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wotum zaufania dla Wójta Gminy Niedźwiedź;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niedźwiedź wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok;
c) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiedź z tytułu wykonania budżetu Gminy Niedźwiedź za 2021 rok;
d) zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2022 rok;
e) zmiany uchwały nr XXXV/255/2022 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niedźwiedź;
f) ustalenia zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom jednostek pomocniczych Gminy Niedźwiedź;
g) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiedź;
h) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczona opłatę od właścicieli nieruchomości;
i) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź - we wsi Poręba Wielka;
j) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
11. Interpelacje i zapytania Radnych i zaproszonych gości.
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
13. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
14. Dyskusja i wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in