Sobota, 04 lutego
Weronika, Mariusz, Andrzej, Józef

Obradują radni powiatu

29.11.2022 00:08:00 PAN 2 3260

Limanowa. Dziś (29 listopada) o godzinie 09:00 rozpoczną się obrady XXX sesji Rady Powiatu Limanowskiego.


Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Limanowskiego. 4. Wystąpienia zaproszonych gości: - zapytania radnych; - odpowiedzi.
5. Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/265/22 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego.
11. Ocena stanu porządku stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnego, weterynaryjnego oraz stanu zagrożeń katastrofami budowlanymi na terenie powiatu limanowskiego w 2021 r.

PRZERWA W OBRADACH

12. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu Limanowskiego Szpitalowi Powiatowemu na wydzierżawienie mienia nieruchomego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
15. Zapoznanie się z informacją o stanie kultury, sportu i turystyki na terenie powiatu limanowskiego.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli.
17. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Limanowski.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej.
19. Zapoznanie się z analizą oświadczeń majątkowych. 20. Zapoznanie się z korespondencją oraz sprawami bieżącymi.
21. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
22. Wnioski i oświadczenia Radnych.
23. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in