17°   dziś 12°   jutro
Sobota, 23 września Tekla, Bogusław, Linus, Liwiusz

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

08.09.2020 05:10:00 pan
1 4721

Na koniec sierpnia w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4 464 osób. W stosunku do lipca 2020 r. liczba ta wzrosła o 20 osób, natomiast w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku była wyższa o 768 osób. Większość osób bezrobotnych (88%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (7,9%) odsetek zarejestrowanych, 147 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 849 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (85,1%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.: do 30. r.ż. – 1 703 osoby, powyżej 50. r.ż. – 818 osób, posiadające co najmniej jedno dziecko do 6. r.ż. - 1 170 osób, niepełnosprawne – 147 osób, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. r.ż. – 5 osób, długotrwale bezrobotne – 1 873 osoby. Tych ostatnich, pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, jest najwięcej i stanowią 42% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej kieruje wsparcie właśnie do tych grup osób bezrobotnych. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 16% osób. 

Stopa bezrobocia na dzień 31 lipca 2020 r. według ostatnich danych GUS wyniosła: w kraju 6,1% (na niezmienionym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego), w województwie małopolskim 5,2% (na niezmienionym poziomie w stosunku do czerwca 2020 r.), zaś w powiecie limanowskim 7,9% (wzrost o 0,2% w stosunku do miesiąca poprzedniego).

W sierpniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 583osoby tj. o 40 mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 81% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny. W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 563 osoby (o 30 więcej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (312 osób). Warto zwrócić uwagę, że 63,8% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w czerwcu b.r. podjęło 113 osób, w tym: prace interwencyjne – 34 osoby, roboty publiczne – 4 osoby, refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 16 osób, w ramach bonu na zasiedlenie – 7 osób, w ramach bonu zatrudnieniowego – 9 osób, podjęcie działalności gospodarczej – 43 osoby. Ponadto na staż skierowano 25 osób, na szkolenie 123 osoby.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 3 osoby odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 40 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 28 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 3 osoby osiągnęły wiek emerytalny, 5 osób nabyło prawa do świadczeń przedemerytalnych, 24 osoby zostały pozbawionych statusu z innych powodów. 

W sierpniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 231 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, 2 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością. W 2020 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy, skorzystały łącznie 639 osoby bezrobotne, w tym skierowano do pracy: 224 osoby w ramach prac interwencyjnych, 182 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej, 113 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 23 osoby w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50. r. życia, 40 osób w ramach bonu zatrudnieniowego, 19 osób w ramach robót publicznych, 36 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie, 2 osoby w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30. r. życia. Ponadto skierowano: 258 osób na staż i 225 osób na szkolenia zawodowe. 

udostępnij

Komentarze (1)

denis
2020-09-08 13:53:28
0 0
Na koniec sierpnia w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4 464 osób .W sierpniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 231 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. sukces???
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in