Niedziela, 28 listopada
Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Dziś sesja Rady Gminy - transmisja na żywo

25.11.2021 05:09:00 PAN 7 1604

Niedźwiedź. Dziś w sali narad Domu Kultury im. ks. Franciszka Baradzieja obędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Niedźwiedź. Początek transmisji obrad o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
4. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
5. Informacja z pracy Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.
6. Zapytania skierowane do Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2021 rok;
b) zmiany uchwały nr XXV/158/2020 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niedźwiedź;
c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Podobin oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1006;
d) zmiany uchwały nr XXIV/150/2020  z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek tej opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi o określonej pojemności;
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Niedźwiedź na 2022 rok;
f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Niedźwiedź na 2022 rok;
g) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Niedźwiedź na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
h) ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Niedźwiedź;
i) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
11. Dyskusja i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in