Ogłoszenie o przetargu

10.02.2014 09:41:15 LDK 2037

ZAPYTANIE OFERTOWE – prowadzenie wypożyczalni łyżew w LDK


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wypożyczalni łyżew w Limanowskim Domu Kultury na potrzeby lodowiska miejskiego.
2. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najwyższą cenę za wynajem pomieszczeń do magazynowania i wydawania łyżew w ramach wypożyczalni – oraz który zaoferuję w całości dodatkowe zaplecze techniczne opisane w warunkach realizacji zamówienia .


II. TERMIN REALIZACJI


Usługi będą wykonywane od 1 marca 2014 roku do 15 kwietnia 2014 roku. Zamawiający zastrzega wcześniejsze zakończenie umowy w sytuacji gdy warunki atmosferyczne przez 4 dni z rzędu nie pozwolą na funkcjonowanie lodowiska.


III. WARUNKI REALIZACJI


1.Przedmiotem dzierżawy są:
* pomieszczenia o powierzchni 12 m² i 3 m2 w budynku Limanowskiego Domu Kultury przy ul. Bronisława Czecha 4 /magazynki na zapleczu sceny/ na prowadzenie magazynów dla wypożyczalni łyżew
* część terenu nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 356/4 na ustawienie „blaszaka” wyposażonego w ławki, służącego jako przebieralnia łyżew i miejsce pozostawienia obuwia.
2. Wykonawca w ramach realizowanego zamówienia zobowiązany jest do:
a) prowadzenia wypożyczalni codziennie w godzinach uzgodnionych z organizatorem lodowiska
b) ułożenia w ciągach komunikacyjnych wykładziny gumowej do chodzenia na łyżwach o szerokości co najmniej 1 m;
c) uruchomienia we własnym zakresie pomieszczenia na wypożyczalnię łyżew wraz z dostawą 200 par łyżew w pełnej rozmiarówce oraz miejsca na pozostawienie obuwia;
d) świadczenia usług ostrzenia łyżew;
e) skutecznego suszenia i dezynfekcji butów łyżwiarskich;


IV. Oferta. Oferta powinna być sporządzona na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym.


Do oferty należy dołączyć:
1.Dane osobowe oferenta oraz kopie dowodu osobistego albo nazwę firmy i siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, z załączonymi do niej kopiami dokumentów rejestrowych tj. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS (nie starsze niż 3 miesiące)
2.Pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie w przypadku wyznaczenia pełnomocnika.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.ldk.limanowa.pl oraz www.limanowa.in/kultura


V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.


1. Oferty należy składać na adres ewa.janik@ldk.limanowa.pl lub w siedzibie Limanowskiego Domu Kultury- sekretariat, ul.B.Czecha 4, 34-600 Limanowa,
do dnia 13 lutego 2014 do godziny 12:00.
2. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w dniu 13 lutego 2014 o godz. 15.00. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ldk.limanowa.pl oraz www.limanowa.in/kultura
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.


VI. OSOBA do KONTAKTU:


Ewa Janik , Tel: 18/ 3371603 e-mail: ewa.janik@ldk.limanowa.pl

FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA TUTAJ: http://www.ldk.limanowa.pl/22/przetargi

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in