Niedziela, 19 stycznia
Marta, Henryk, Mariusz, Erwin

'Zadania własnego' nie można przypisywać PZD

16.02.2015 07:49:45 top 27 6789

Limanowa. „Zadania własnego” nie można przypisywać Powiatowemu Zarządowi Dróg w Limanowej. Jest to nieuprawnione, a roszczenia miasta są bezzasadne – tak twierdzi dyrektor PZD Marek Urbański w odpowiedzi na kroki poczynione przez burmistrza Limanowej, który w trybie wykonania zastępczego zlecił MZGKiM odśnieżanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta.

Przed paroma dniami informowaliśmy o „przepychance” pomiędzy miejskim i powiatowym samorządem. Przedmiotem sporu jest kwestia odpowiedzialności za odśnieżanie chodników przy drogach powiatowych, przebiegających przez Limanową. Jeszcze w ubiegłym roku władze miasta nie przystały na propozycję przejęcia zimowego utrzymania chodników przy „powiatówkach” na warunkach proponowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej – dofinansowania w wysokości 500 złotych na kilometr chodnika za każdy miesiąc sezonu.
Jak przekonywał później burmistrz, była to kwota niewystarczająca. Dlatego z dniem 10 lutego skierował pismo do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, wzywając do podjęcia odpowiednich działań. W korespondencji wskazywał, że zimowe utrzymanie chodników jest zadaniem własnym PZD jako jednostki organizacyjnej powiatu. Podkreślał także, że obecny stan zagraża bezpieczeństwu pieszych. Następnego dnia w trybie wykonania zastępczego zlecił Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej odśnieżenie i usunięcie lodu z chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta. Faktura za usługę realizowaną przez spółkę ma zostać wystawiona na miejski samorząd, który później będzie dochodził zwrotu poniesionych kosztów od powiatu.
W dniu otrzymania wezwania Marek Urbański, dyrektor PZD, wystosował odpowiedź do burmistrza Władysława Biedy, korespondencja wpłynęła jednak do Urzędu Miasta dopiero po dwóch dniach – gdy odśnieżaniem chodników zajęła się już miejska spółka.
W swojej odpowiedzi Urbański przekonuje, że przypisywanie tych obowiązków i odpowiedzialności za stan chodników Powiatowemu Zarządowi Dróg w Limanowej jest nieuprawnione, a roszczenia miasta w tym względzie – bezzasadne. Co ciekawe, to co teraz nazywane jest „nieuprawnionym” i „bezzasadnym”, w projektach umowy które w grudniu otrzymały samorządy z terenu powiatu limanowskiego nazywane jest „zadaniem własnym” PZD.
Poniżej prezentujemy treść pisma skierowanego przez dyrektora Marka Urbańskiego do burmistrza Limanowej Władysława Biedy.
Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej ponownie wyjaśnia, że jako zarządca dróg powiatowych jest świadom i nie uchyla się od odpowiedzialności za utrzymanie chodników w zakresie ich naprawy, konserwacji oraz utrzymania infrastruktury towarzyszącej jaką jest odwodnienie (kanalizacja opadowa, wraz z kratkami wodnościekowymi itp.), a co za tym idzie koniecznością ponoszenia znacznych corocznych nakładów finansowych – bez obciążenia z tego tytułu współrealizatora jakim była gmina (miasto) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Jednak z zapisów z w/w cytowanej ustawy przez ustawodawcę zostało wyodrębnione zagadnienie bieżącego utrzymania chodników w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, które zostało uregulowane zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wyraźnie wskazuje obowiązki poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie chodników w sezonie zimowym.
Przypisywanie tych obowiązków Powiatowemu Zarządowi Dróg w Limanowej, a co za tym idzie odpowiedzialności w powyższym zakresie, jest całkowicie nieuprawnione w świetle przytoczonych przepisów i formułowanie w tych zakresie roszczeń uznajemy za bezzasadne, tym bardziej, że sprawa ta była przedmiotem wzajemnych wyjaśnień w poprzednich sezonach zimowych.
W podpisie: dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Marek Urbański
Na poniższym zdjęciu projekt umowy PZD przesyłany do samorządów, w którym PZD proponuje samorządom zapis: 'PZD zleca, a Gmina przyjmuje wykonanie zadania własnego PZD polegającego w szczególności na pozbyciu się błota, śniegu i lodu usuniętego z chodników'.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in