Srebrny jubileusz Gminy Mszana Dolna | Limanowa.in - limanowski portal informacyjny
limanowa.in
Środa, 18 lipca, Emil, Erwin, Kamil, Kamila, Szymon, Karolina, Robert
Rejestracja »

Newsroom

2017-09-23 09:59:47

Srebrny jubileusz Gminy Mszana Dolna

Srebrny jubileusz Gminy Mszana Dolna
W bieżącym roku Gminie Mszana Dolna przyszło świętować 25 – lecie samodzielnej działalności. Okazją do tego była uroczystość zorganizowana 21 września b.r. Było to spotkanie w gronie osób, które tworzyły ten samorząd.

W codziennym biegu życia niewiele mamy czasu na refleksje i podsumowanie tego, co udało nam się dokonać. Jedną z chwil, która pozwala nam się zatrzymać, spojrzeć w przeszłość i pomarzyć o przyszłości jest jubileusz.
Każdy jubileusz jest też niezwykłym świętem i wspaniałym wydarzeniem, jest również okazją do podsumowania i oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań.  Skłania do refleksji, wspomnień, przemyśleń.

Świętowanie tak zacnego jubileuszu rozpoczęto od Mszy św. w intencji mieszkańców Małej Ojczyzny, władz samorządowych i pracowników oraz zmarłych samorządowców. Celebrowali ją: ks. Tomasz Stec – wikariusz parafii p.w. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, ks. prałat Tadeusz Dziedzic – proboszcz z Kasinki Małej, ks. Andrzej Sawulski – proboszcz z Glisnego, ks. Marian Krzystek – proboszcz z Raby Niżnej, ks. Jan Potoplak MS – proboszcz z Łętowego  oraz – niezawodny jak zawsze – ks. Jan Zając – kapelan ze Śnieżnicy. O oprawę muzyczną zadbała kapela „Łostowianie” z Łostówki.

Wszyscy obecni na uroczystości otrzymali z rąk obecnych władz gminy okolicznościowe podziękowania za swój wkład w budowę tego samorządu, a Ci szczególnie zasłużeni wyjechali z uroczystości z pamiątkowymi statuetkami. W sposób szczególny uhonorowano jednak Wiesława Janczyka (Posła na Sejm RP), Piotra Ćwika (Wojewodę Małopolskiego) oraz Grzegorza Biedronia (Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego) przyjmując ich do grona Honorowych Obywateli Gminy Mszana Dolna, a także Czesława Filipiaka (Przewodniczącego Rady I i II kadencji) i ks. kanonika Józefa Maciążkę (emerytowanego proboszcza parafii w Kasince Małej) nadając im odznaczenie „Za zasługi dla Gminy Mszana Dolna”.

Odznaczenia nie ominęły również Jubilatki. Urszula Nowogórska w imieniu Sejmiku wręczyła Nagrodę Województwa Małopolskiego POLONIA MINOR, a Adam Sołtys, Wójt Gminy Słopnice - okolicznościowy medal  25 – LECIA SAMORZĄDU. Odznaczenia w imieniu gminnej społeczności odebrał Bolesław Żaba, Wójt Gminy Mszana Dolna. 

Uroczystość 25 – lecia istnienia Gminy Mszana Dolna stała się okazją do podsumowań, refleksji i wniosków, zdominowały ją wspomnienia. Wszyscy jednak zgodnie życzyli mieszkańcom tej gminy, dalszego jej dynamicznego rozwoju oraz wielu miłych spotkań podczas kolejnych jubileuszy.

Warto w tym miejscu przypomnieć historyczne już fakty, które miały wpływ na obecny kształt i kondycję Gminy Mszana Dolna. Pamięcią sięgnąć trzeba nie 25, ale 27 lat wstecz, kiedy to jedną z pierwszych decyzji odradzającej się polskiej demokracji była reaktywacja  samorządu terytorialnego.
Efektem tych działań było wprowadzenie 29 grudnia 1989 roku do Konstytucji z 22 lipca 1952 roku zmiany gwarantującej udział samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy.
Realizacją tych zapisów w Konstytucji było przyjęcie przez Sejm RP ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.
27 maja 1990 roku odbyły się wolne wybory do samorządu terytorialnego. W tym dniu wybrano również radnych z terenu Miasta i Gminy Mszana Dolna. Byli nimi: Adamczyk Jan (Lubomierz), Białoń Stanisław (Mszana Górna), Chorągwicki Jan (Łostówka),  Chorążak Józef (Olszówka), Chrustek Stanisław (Kasina Wielka), Dawiec Józef (Mszana Górna), Dziętło Stanisław (Mszana Dolna), Filipiak Czesław (Kasinka Mała), Kościelniak Jan (Olszówka)
Kowal Eugeniusz (Mszana Dolna), Krzysztofiak Julia (Lubomierz), Kuc Jan (Mszana Górna), Kubowicz Kazimierz (Kasina Wielka), Kurek Zbigniew (Mszana Dolna), Liszka Edward (Mszana Dolna), Lulek Józef (Kasina Wielka), 
Łabuz Kazimierz (Mszana Dolna), Łazarczyk Jan (Glisne), Mikołajko Jan (Mszana Dolna), Nawara Stefan (Kasinka Mała), Ogiela Franciszek (Łostówka), Pajdo Kazimierz (Łętowe), Pajdzik Józef (Lubomierz), Patalita Tadeusz (Raba Niżna), Stożek Franciszek (Kasinka Mała), Surówka Bogdan (Mszana Dolna), Szynalik Jakub (Mszana Dolna), Zięba Stanisław (Kasinka Mała) oraz  Żaba Bolesław (Kasina Wielka).

Pierwsza inauguracyjna sesja nowo wybranej rady odbyła się 6 czerwca 1990 roku w budynku Urzędu Miasta i Gminy Mszana Dolna przy ul. Józefa Piłsudskiego 2. 

Na tej sesji wybrano Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy, którym został Zbigniew Kurek i ustalono liczbę członków Zarządu Miasta i Gminy (do pierwszego Zarządu weszli: Jan Kuc, Józef Lulek, Tadeusz Patalita, Czesław Filipiak) oraz ustalono liczbę Wiceprzewodniczących Rady.

Na II sesji w dniu 20 czerwca 1990 roku ustalono nazwę Rady, wybrano Burmistrza Miasta i Gminy (Edward Liszka) oraz pozostałych członków zarządu, wybrano także Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy.

26 kwietnia 1991 roku Rada Miasta i Gminy Mszana Dolna, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, przyjęła Uchwałę Nr XII/100/91 o wystąpienie z wnioskiem o podział wspólnych do tej pory organów Miasta i sąsiadującej z nim Gminy i utworzenie w to miejsce Gminy Mszana Dolna i Miasta Mszana Dolna. Gmina miejska miała objąć Miasto Mszana Dolna, natomiast Gmina wiejska składać się miała z 9 wsi wchodzących w skład likwidowanej jednostki (Glisne, Kasina Wielka, Kasinka Mała, Lubomierz, Łętowe, Łostówka, Mszana Górna, Olszówka i Raba Niżna).

Po rozpatrzeniu wniosku Rada Ministrów Rozporządzeniem z dnia 26 września 1991 roku w sprawie podziału lub połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib, dokonała podziału Miasta i Gminy na dwie odrębne jednostki z dniem 1 stycznia 1992 roku.

W dniu 23 lutego 1992 roku przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy Mszana Dolna. Cała Gmina wybierała w nich jednego radnego. Został nim Franciszek Mrażek, którego potocznie nazwano „Złotym Radnym”.
Po wyborach uzupełniających Rada Gminy Mszana Dolna liczyła 22 radnych. Zaś 28 lutego 1992 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy na której wybrano Przewodniczącego (Czesław Filipiak) i Wiceprzewodniczących Rady oraz ustalono liczbę członków zarządu.

Na II sesji, która odbyła się 11 marca 1992 roku, wybrano Wójta Gminy Mszana Dolna, którym został Stanisław Potaczek z Poręby  Wielkiej. Wybrano również pozostałych członków Zarządu.  1 kwietnia 1992 roku nastąpił podział Urzędu Miasta i Gminy na dwie jednostki organizacyjne. Od tego dnia swoją działalność rozpoczął Urząd Gminy Mszana Dolna  przejmując  część pracowników z Urzędu Miasta i Gminy. Przez pierwsze 9 lat działalności  siedziba  Urzędu Gminy mieściła się w budynku przy  ul. Piłsudskiego 2 w Mszanie Dolnej,  a później także w budynku przy ul. Orkana 70a  (dawny budynek  SKR).

W  2000 r.  Gmina  Mszana Dolna zakupiła  budynek przy ul. Spadochroniarzy 6, w którym w latach   2000 – 2004 prowadzono roboty budowlane w celu jego adaptacji  na potrzeby Urzędu. Prowadzono  również prace  remontowe, nadbudowano piętro budynku i przebudowano dach, wykonano kotłownię gazową, przeprowadzono termomodernizację budynku i wybudowano parking.  Od  kwietnia 2001 r. budynek ten  stanowi siedzibę Urzędu Gminy Mszana Dolna  oraz siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół, a od 1 stycznia  2004 r. mieszczą  się  tu  również  oddziały zamiejscowe   Wydziału  Budownictwa i  Architektury oraz Wydziału Geodezji Gospodarki Gruntami i  Katastru oraz Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  w Limanowej.

- Przez swoje ćwierćwiecze istnienia Gmina Mszana Dolna z dnia na dzień rozwija się i pięknieje. I chociaż nie omijają jej ciężkie doświadczenia - obecnego wyglądu naszej Małej Ojczyzny i infrastruktury zazdrości nam wielu „miastowych” - mówią samorządowcy z gminy Mszana Dolna.

***
Zaproszenie na wspólne świętowanie jubileuszu przyjęli i zaszczycili swoją obecnością: Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm RP i Wiceminister Finansów, Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku, Jan Puchała – Starosta i Mieczysław Uryga – Wicestarosta Limanowski, Tomasz Krupiński – Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego wraz z radnymi: Ewą Filipiak, Marią Bożek i Michałem Myszą, Agnieszka Modrzejewska – Potaczek – Przewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna oraz Antoni Róg – Sekretarz Miasta, Edward Krzysztofiak – Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiedź wraz z Rafałem Rusnakiem – Pełnomocnikiem Wójta Gminy Niedźwiedź, Adam Sołtys – Wójt Gminy Słopnice, Anna Pękała – Komendant Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej wraz ze swoim zastępcą Wiesławem Czamarą, poprzedni Wójtowie Gminy Mszana Dolna: Stanisław Potaczek i Tadeusz Patalita oraz Franciszek Stożek – były Zastępca Wójta, radni gminni kolejnych siedmiu kadencji, Bogdan Baczyński – Dyrektor NZOZ w Kasinie Wielkiej, sołtysi  poszczególnych wsi, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, prezesi gminnych OSP oraz obecni i emerytowani pracownicy Urzędu Gminy Mszana Dolna.

(Źródło: UG MD)

Komentarze 3
kris500
kris500 2017-09-23 12:32:00
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Ta pani i ten pan co stoją po bokach obok włodarzy Gminy Mszana Dolna na głównym zdjęciu prawdopodobnie mogą się spotkać w walce o schedę,fotel burmistrza Miasta Mszana Dolna po Kowalczyku.Bo jeśli do tego dojdzie to tylko współczuć tej pani bo ten pan swoim doświadczeniem i przygotowaniem merytorycznym bije ją na głowę a miasta nie stać na praktykanta za publiczne pieniądze z podatków mieszkańców.A jeśli by jeszcze do głowy przyszło zatrudniać zastępcę burmistrza i jakiegoś doradcę to dopiero byłby cyrk.
plus
2
plus
0
ciemnylud
ciemnylud 2017-09-23 15:56:11
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Ta pani musi mieć ogromne parcie ale jak już się dopchała do mikrofonu to nie wiadomo było o ci jej chodzi - chyba składała komuś życzenia ale tak dukała że nikt nic nie zrozumiał. Dedykuję mądre przysłowie: jak nie potrafisz nie pchaj się na afisz.
plus
1
plus
0
walter
walter 2017-09-23 21:33:13
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Przyznaję rację krisowi, dodam więcej: nie stać naszego miasteczka na "eksperymenty". Jestem za tym, by młodzi przejmowali pałeczkę ale muszą oni mieć olej w głowie. Po co nam figurantka która nie wie o czym mówi susząc zęby do zdjęć?
plus
0
plus
0
Dodaj komentarz
2018-07-18 dzisiaj
2018-07-17 wczoraj
2018-07-16 przedwczoraj

Drogi Użytkowniku! Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Dla Limanowa.in bardzo ważne jest bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego dostosowaliśmy działalność portalu do nowych wymogów. Jeżeli posiadasz konto, bądź korzystasz z innych funkcjonalności jakie oferujemy, zapoznaj się proszę z kilkoma ważnymi informacjami jakie znajdziesz tutaj. Dodatkowe informacje o tym jak przetwarzamy dane osobowe, znajdziesz też w naszej Polityce Prywatności. W razie wątpliwości, skontaktuj się z Administratorem.
Intersiec
X
Topcezar