Bezpłatne użyczenie szkolnych sal dla uczelni, w której studiował i wykłada starosta (wideo) | Limanowa.in - limanowski portal informacyjny
limanowa.in
Czwartek, 19 lipca, Wincenty, Wodzisław, Marcin, Rufin
Rejestracja »

Newsroom

2018-01-07 11:40:20

Bezpłatne użyczenie szkolnych sal dla uczelni, w której studiował i wykłada starosta (wideo)

Bezpłatne użyczenie szkolnych sal dla uczelni, w której studiował i wykłada starosta (wideo)
Limanowa. Radny Stefan Hutek chce wyjaśnienia, w jakich okolicznościach wyrażono zgodę na bezpłatne użyczenie sal lekcyjnych w ZSTiO na rzecz jednostki współpracującej z uczelnią z Ostrowca Świętokrzyskiego, w której studiował, a obecnie wykłada starosta Jan Puchała.
Na dokumencie, na podstawie którego zrezygnowano z pobierania czynszu, widnieje jego podpis. Wśród części radnych panuje przekonanie, że straty szkoły od 2013 roku mogą wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. 
 
 
 
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Limanowskiego radny Prawa i Sprawiedliwości, Stefan Hutek, w punkcie poświęconym interpelacjom i zapytaniom, domagał się odpowiedzi na pytanie o darmowe użyczenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i technicznych przy ul. Zygmunta Augusta w Limanowej na rzecz Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według radnego z rządzącej w powiecie koalicji, ta niekorzystna z punktu widzenia budżetu szkoły decyzja miała zostać podjęta już w 2013 roku.
 
- Aż się prosi kontynuować pytanie pana Hutka. Czy zatem wypożyczenie naszej szkoły ma związek z miejsce studiowania pana, panie starosto. Bo ja przypominam sobie, że Ostrowiec Świętokrzyski to ta uczelnia sztandarowa, gdzie pan pozyskiwał swoje kwalifikacje - dociekał radny Stanisław Nieczarowski.
 
Związki Jana Puchały z prywatną uczelnią w Ostrowcu Świętokrzyskim są dosyć mocne. Starosta zdobył tytuł naukowy studiując na Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu tej uczelni, na kierunku resocjalizacja. Również w Ostrowcu Świętokrzyskim Puchała ukończył studia podyplomowe: ekonomia menadżerska, finanse i rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także dodatkowo wychowanie fizyczne. Na zdobycie wykształcenia starosta z budżetu powiatu otrzymał łącznie blisko 15 tys. zł dofinansowania. Z uczelnią tą jest związany także dlatego, gdyż jak informował powiat na swoich stronach, organizuje z jej udziałem konferencje naukowe na Limanowszczyźnie.
 
To nie wszystko. Związki starosty z uczelnią w Ostrowcu Świętokrzyskim mają także podłoże finansowe, bowiem Jan Puchała wykładał na WSBiP. Po raz pierwszy miało to miejsce właśnie w czasie, gdy miało dojść do wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie sal ZSTiO – w semestrze letnim 2013 roku (Planowanie i analiza działań publicznych). Kolejne wykłady miały miejsce w semestrze letnim 2015 roku (Podstawy marketingu), w semestrze zimowym 2015 roku (Planowanie i analiza działań publicznych) oraz w semestrze zimowym 2016 roku (Podstawy marketingu).
 
Odpowiadając na pytania radnych, starosta stwierdził iż Zarząd Powiatu nie ma wiedzy o ty, by w 2013 roku pomieszczenia szkoły były bezpłatnie użyczane na rzecz Roberta Krasowskiego czy Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jan Puchała stwierdził też, że za takie sprawy odpowiada dyrektor, który ma powierzone mienie i dba o wpływy do budżetu szkoły. Jednak już w kolejnym zdaniu przyznał, że we wrześniu 2017 r. Robert Krasowski zwrócił się do Zarządu Powiatu.
 
- We wrześniu lub październiku (2017 roku – przyp. red.) pan Krasowski zwrócił się do Zarządu z prośbą, czy jest taka możliwość, że ze względu na otwarcie zamiejscowego oddziału studiów dla pielęgniarek i bardzo dużo pielęgniarek ze szpitala limanowskiego, czy byłaby możliwość ze względu że powiat jest pracodawcą tak dla szkoły jak i dla szpitala, żeby na przykład dwie sale były nieodpłatnie tylko dla tych pielęgniarek. Sprawa trafiła na Zarząd, Zarząd dał odmowną odpowiedź, że nie może się przychylić do jego prośby, a co do wysokości stawki, ma uzgodnić z dyrektorem. Poprosiłem pana Krasowskiego na spotkanie, bo nie mógł zrozumieć, wytłumaczyłem mu wszystko jak mówią przepisy i ustawa, więc kazałem że ma negocjować i rozmawiać z panem dyrektorem Skrzekutem. I tak też się stało. Pan dyrektor Jan Skrzekut wystosował pismo do pana dziekana Krasowskiego i obciążył go za używanie tych dwóch sal od dnia 1 września do 17 grudnia odszkodowaniem w wysokości 9 600 zł. Jest to obliczone: 120 jakby sal razy cztery godziny i razy 20 zł, a to jest kwota za którą jest wynajmowane innym podmiotom - wyjaśniał Jan Puchała. - Nie ma to żadnego związku z moim studiowaniem w Ostrowcu, bo pan Krasowski wynajmuje już od 18 lat - zapewnił.
 
Radnemu Stefanowi Hutkowi, który poruszył temat, starosta zarzucił posługiwanie się plotkami. Mówił też, że jest to działanie na szkodę szkoły, bo w ten sposób może ona stracić dochód. Według starosty, wynajem sal dla WSBiP w dotychczasowym wymiarze to około 100 tys. zł rocznie, które zasilają budżet szkoły.
 
- Proszę rozważyć, czy takie pociągnięcie, żeby na zasadzie plotek, że pani Krysia pani Zosi coś powiedziała, pozbyć się bardzo dużych dochodów, czy dyrektor pozwoli sobie pozbyć się takiego dobrego dzierżawcy który wpłaci w terminie i czy takie działanie nie jest na szkodę szkoły? Bo ja uważam że jest na szkodę szkoły. I jeśli się ma takie podejście, że zawiść i zazdrość, że nie bo nie, żeby nie móc się rozwijać, to jak to inaczej nazwać? Uważam, że my takiego dzierżawcę powinni pielęgnować - uznał starosta, dodając że obecność oddziału wyższej uczelni to także prestiż dla Limanowej. - A za zaborów i okupacji, to za naukę ludzie życie tracili. My nie zachowujmy się jak zaborcy czy okupanci - apelował. - Jestem zdziwiony, panie Hutek, że pan jako nauczyciel takie na zasadzie różnych takich niedomówień podnosi sprawy, jak to pan powinien dbać i jak najwięcej przysporzyć pieniędzy do budżetu. Tak nie powinien się nauczyciel zachowywać. Mnie jest wstyd za pana – kręcił głową z dezaprobatą starosta, zwracając się do radnego.
 
Stefan Hutek chciał odpowiedzieć na zarzuty Jana Puchały skierowane wobec jego osoby. Miał dokumenty, które zamierzał przedstawić pozostałym radnym, jednak do głosu nie dopuścił go Tomasz Krupiński. - Rozmowy już nie ma, nie ma ad vocem, bo tak byśmy nigdy nie skończyli - uciął przewodniczący Rady Powiatu, dodając że musi pilnować procedur.
 
Nie mogąc zabrać głosu, radny z Prawa i Sprawiedliwości postanowił jedynie wręczyć dokumenty, które posiadał, na ręce starosty.
 
- Chciałem zabrać głos i poprosić, żeby pan starosta udzielił odpowiedzi na moje jasne i precyzyjne pytanie. Kierowanie osobistych uwag pod adresem mojej osoby było złośliwością ze strony pana starosty. Z kolei pan przewodniczący postąpił niekompetentnie, bo nie zwrócił uwagi panu staroscie który nie odpowiadał merytorycznie na mojej pytanie, a mi samemu nie umożliwił przedstawienia dokumentów. Dziwi mnie to, bo jako przewodniczący Rady Powiatu sam powinien zabiegać o wyjaśnienie tej sprawy - komentuje przebieg obrad radny Stefan Hutek.
 
Według naszych ustaleń, sprawa od dawna rodziła wiele pytań wśród personelu ZSTiO. Po zmianie władz szkoły, nowy dyrektor postanowił sprawdzić kwestie związane z gospodarowaniem majątkiem placówki. Duża liczba chętnych podmiotów do wynajmu sal spowodowała kontrolę dotychczasowych umów, na podstawie których ZSTiO udostępniało pomieszczenia. Po jej zakończeniu dyrektor Jan Skrzekut wyliczył należności w wysokości zgodnej z obowiązującą umową, zawartą w roku 2009, za okres od września do grudnia 2017 roku. Kwota którą musiał dopłacić najemca wynosiła około 9 600 zł. 
 
Wśród części radnych panuje przekonanie, że od 2013 roku budżet szkoły mógł stracić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Jak mówi radny Stefan Hutek, który jest nauczycielem w ZSTiO, biorąc pod uwagę te liczby można zakładać, że straty szkoły mogą być bardzo duże. - Ale by poznać dokładną kwotę, sprawa powinna być wnikliwie zbadana przez odpowiednie służby - zaznacza. - Szuka się oszczędności i to dość radykalnie, a przecież również na istniejącej infrastrukturze powinna obowiązywać zasada gospodarności - komentuje. 
 
Nam również udało się zapoznać z kopią dokumentów, którymi dysponował radny. Co z nich wynika?
 
W lutym 2009 r. dyrekcja ZSTiO w Limanowej zwróciła się do Rady Powiatu Limanowskiego o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sal lekcyjnych o łącznej powierzchni 130 m2 na zajęcia prowadzone przez NCE w weekendy. Dyrektor tej placówki zwrócił się z prośbą o zawarcie kolejnej umowy, na okres 10 lat. Dyrekcja szkoły zaproponowała stawkę 13 zł za każdy metr kwadratowy, a także ryczałtową opłatę za media. Łącznie czynsz najmu wraz z mediami miał wynosić 2 343,60 zł miesięcznie.
 
Pod koniec marca 2009 r. Rada Powiatu Limanowskiego podjęła stosowną uchwałę, która umożliwiła zawarcie umowy, obowiązującej przez 10 lat. Podpisano ją 6 kwietnia 2009 r., a na jej podstawie udostępniono najemcy sale lekcyjne o łącznej powierzchni 130 m2. Zgodnie z jej treścią, NCE było zobowiązane do płacenia szkole miesięcznego czynszu w wysokości 1690 zł oraz zryczałtowanej opłaty za media w wysokości 653,60 zł. Odpłatność naliczana była za 10 miesięcy w roku, bez lipca i sierpnia. Umowę zawarto do końca lutego 2019 r.
 
Ze wskazanego przez radnego Stefana Hutka okresu – 2013 r. – istnieje korespondencja pomiędzy Robertem Krasowskim, reprezentującym Niepubliczne Centrum Edukacji, współpracującego z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, a starostą Janem Puchałą oraz ówczesną dyrektor ZSTiO, Grażyną Szumilas. W całej sprawie zastanawia tempo podejmowania decyzji, niezwykle szybki obieg dokumentów oraz jednoosobowa zgoda starosty. Wynika z nich bowiem, że 16 maja 2013 roku dyrektor Niepublicznego Centrum Edukacji w Limanowej, Robert Krasowski, zwrócił się do starosty Jana Puchały o wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie sal wykładowych w ZSTiO na cele dydaktyczne realizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim przy współpracy z NCE. Od października 2013 r. WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim zamierzała bowiem otworzyć zamiejscowy wydział uczelni na realizację licencjackich studiów zaocznych. Na kopii, którą dysponujemy, znajduje się pieczęć potwierdzająca wpływ dokumentu do sekretariatu starosty, a także odręczny wpis o treści: „ZSTiO Limanowa, Zgoda, Jan Puchała”.
 
Już następnego dnia Robert Krasowski zwraca się pismem do ówczesnej dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcącym w Limanowej, Grażyny Szumilas. Napisał w nim, że „po otrzymaniu zgody od Starosty Powiatu Limanowskiego”, zwraca się o wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie sal dydaktycznych. W tym samym dniu, „w oparciu o zgodę Starosty Powiatu Limanowskiego”, dyrekcja ZSTiO akceptuje nieodpłatne użytkowanie sal lekcyjnych wykorzystywanych przez placówkę w ramach umowy najmu, zawartej w kwietniu 2009 roku.
 
Póki co bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy starosta rzeczywiście podjął decyzję jednoosobowo, a jeśli tak, to czy nie przekroczył swoich uprawnień, gdyż w przypadku spraw o zdecydowanie mniejszym znaczeniu, np. wydzierżawieniu w szkole 1 metra kwadratowego pod automaty z napojami, taką decyzję podejmuje… cała Rada Powiatu.
 
Do sprawy będziemy powracać.
 
 
 

Komentarze 78
Ratownik
Ratownik 2018-01-07 11:57:15
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Nie za darmo, nie za darmo - musieli przecież wygospodarować na uczelni jakieś zajęcia dla człowieka zwiększającego stopę bezrobocia fryzjerom :)
plus
10
plus
1
wcurwiony
wcurwiony 2018-01-07 12:00:02
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
To mamy starostę, akademika, ,biznesmena czyli 3 w jednym coś jak Lech Wałęsa Bis?
plus
16
plus
0
vvv
vvv 2018-01-07 12:09:59
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
nic nie było wiadomo w 2013r. ani staroście ani zarządowi, a jednocześnie adnotacja "ZSTiO Limanowa, Zgoda, Jan Puchała” (widoczna na zdjęciu). Czuć zapach znad bagien.
plus
9
plus
0
kolawa
kolawa 2018-01-07 12:38:43
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Bajki i mataczenie, mataczenie i bajki Pnie Janie? Dodatkowo odwracanie kota do góry ogonem i odwracanie uwagi od problemu? Prywatne wycieczki w kierunku Radnego Hutka, umoralnianie, emocje? Panie Janie, tanie chwyty od Pana pseudoPsychologadoktora tutaj nie działają! Jest konkretne pytanie i konkretne Papiery a za Pana Doktora Krupińskiego mi wstyd. Ile jeszcze Doktorze, no ile?
plus
18
plus
0
kolawa
kolawa 2018-01-07 12:56:12
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Pan Stefan, to JEDYNY Radny z PIS który ma JAJA! Reszta, to EUNUCHY i karierowicze!? Gdzie jest Pan Uryga, gdzie Pan Włodarczyk? O innych nie wspomnę nawet, bo szkoda liter!
plus
16
plus
0
cichy1
cichy1 2018-01-07 13:13:32
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
No to Prokuratura ma kolejny temat co to się dzieje na Ranczu Włodarzy Powiatu .
plus
17
plus
0
niski
niski 2018-01-07 13:14:18
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
w wyjaśnieniach Pana Puchały coś się nie zgadza. Mówi Starosta, że Krasowski zwrócił się do Zarządu we wrześniu/październiku 2017 r o zgodę na użyczenie sal dla Szkoły Biznesu z Ostrowca i zarząd powiatu mu odmówił, a następnie że Dyrektor Skrzekut obciążył Krasowskiego za bezumowne korzystanie za okres od września do grudniaa 2017 r

Powstają pytania: skoro zarząd odmówił zgody na użyczenie to na jakiej podstawie Krasowski i Wyższa Szkoła korzystały z tych pomieszczeń, bo korzystały skoro w grudniu zapłacił odszkodowanie? Kto te pomieszczenia Krasowskiemu wydał, skoro zgody zarządu nie było i Krasowski o tym wiedział?

co było w poprzednich latach: skoro Szkoła Biznesu miała te pomieszczenia nielegalnie od września do grudnia 2017 to czy ktoś sprawdził co było w latach poprzednich?

Rozumiem, że od stycznia 2018 r Krasowski i Szkoła Biznesu z tych pomieszczeń nie korzystają?

co to za zgoda Jana Puchały z roku 2013? Na ten temat jakoś Pan Starosta słowa nie powiedział.

Pozostaje też pytanie o kwalifikacje "wykładowcy" Puchały. Przecież to są jaja ze studentów.
plus
17
plus
0
kawa12
kawa12 2018-01-07 14:08:05
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Widzę, ze pan redaktor wytoczył kolejny „rzetelny” artykuł , który jest kolejnym atakiem na osobę Pana Starosty. Znowu zamieszczony w weekend, aby nie było możliwości sprostowania.

Zastanawiam się tylko, dlaczego Pan nie czeka na oficjalna odpowiedz na interpretacje radnego Hutka, jak zwykle tytuł jest sformułowany tak, by nakierować czytelnika na odpowiednie tory bez pokazania prawdziwych faktów.

Pokazuje Pan w nagłówku zaledwie fragment pisma - dlaczego nie pokaże Pan całości skoro w ostatnim zdaniu jest dokładnie napisane o co chodzi? Zgoda ale na co zgoda? Nagłówek ma świadczyć o całości pisma? Proszę pokazać całość skoro dysponuje Pan takimi dokumentami
plus
1
plus
11
ideprosto
ideprosto 2018-01-07 14:29:58
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@kawa - przecież wypowiedź Starosty to jest właśnie "odpowiedź na interpelację" radnego Hutka. Czy na sesji Pan Starosta wypowiada się 'nieoficjalnie"? Co Starosta ma prostować? sam siebie?
plus
6
plus
0
trybunal
trybunal 2018-01-07 14:37:22
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Mniej więcej jest to "przekroczenie uprawnień w wyniku czego Powiat Limanowski utracił sporą kwotę z tytułu zaniechania wynagrodzenia za najem minia Powiatu Limanowa------panie Starosta i panie Krupiński.
plus
14
plus
0
trybunal
trybunal 2018-01-07 14:38:24
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
"Nosił wilk razy kilka"-mości Puchało
plus
9
plus
0
kawa12
kawa12 2018-01-07 14:42:55
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@ideprosto Pan Starosta odpowiada na zadane pytanie podczas sesji, natomiast na złożone pisma się ustosunkowuje na pismie. Złożone pisma dotyczą zupełnie czego innego - portal sugeruje 2 tematy w 1 i manipuluje informacjami
plus
1
plus
6
trybunal
trybunal 2018-01-07 14:49:27
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Niedopuszczając do bardzo ważnych wypowiedzi radnego Hutka, przewodniczący Rady Powiatu Krupiński zniżył się do poziomu zebrań wiejskich w gminie Jodłownik,gdzie prowadzący -ludzie wójta odbierają głos mieszkańcom lub zakańczają zabranie,by nie wyszły kolejne ważne sprawy na jaw.

To jest poziom koalicji rządzącej w powiecie.
plus
12
plus
0
kawa12
kawa12 2018-01-07 14:50:29
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@trybunal - brzmisz całkiem jak Pan radny Nieczarowski na sesjach
plus
1
plus
7
zabawny
zabawny 2018-01-07 14:51:01
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Zwalić w całości na Pana Dyrektor i Go zwolnić. :)))
plus
6
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2018-01-07 14:55:26
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Nic nie widziałem, nic nie słyszałem :)

Kawa12 czekam na pozew sądowy że portal kłamie i oczernia starostę. Jak nie to łykam jak ryba wodę to co portal serwuje.
plus
7
plus
0
kawa12
kawa12 2018-01-07 14:56:40
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@trybunal - nie oskarżaj Pana Starosty bo to jest karalne, nie masz do tego żadnych podstaw

Pozwolę sobie powtórzyć jeszcze raz - odpowiedz na sesji, a odpowiedz na złożone pismo to dwie różne sprawy
plus
1
plus
6
kawa12
kawa12 2018-01-07 15:00:08
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@34607szczawa na wszystko przyjdzie czas
plus
2
plus
3
pikador
pikador 2018-01-07 15:14:17
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Dlaczego Pan radny tak późno zadaje te pytania ? Gzie był wcześniej?
plus
1
plus
2
trybunal
trybunal 2018-01-07 15:18:29
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
kawusiu,karalne to jest przekroczenie uprawnień,(skąd wiesz,że to dotyczy Twego Pana) i wynikające z tego faktu straty finansowe jakie poniósł Powiat Limanowa z powodu bezpłatnego -ponoć-(to się wkrótce pokaże) bezpłatnego "użyczania " budynku będącego mieniem Powiatu.
A co do Twej sugestii powyższej - to dzięki Temu Radnemu i kilku innym ,którym dodaje ON odwagi -na jaw wychodzą "dokonania "Twoich chlebodawców". Oby było wokół nas więcej takich radnych.
plus
8
plus
0
urzedas
urzedas 2018-01-07 15:22:11
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Powyższą sprawą jak najszybciej powinny zająć się: RIO,CBA i Prokuratura tylko nie limanowska. Radni jeżeli jeszcze tego nie uczynili to powinni w trybie pilnym tą sprawę zgłosić do tych instytucji. Słowa uznania dla Radnego Pana Stefana Hutka. Pozostali Radni PiS to karierowicze, boją się utraty swoich apanaży .
plus
14
plus
0
kawa12
kawa12 2018-01-07 15:29:55
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@trybunal o jakich stratach finansowych w ogóle mowa skoro uczelnia WSBiP nigdy nie wynajmowała ani nie wynajmuje odpłatnie ani nieodpłatnie sal od ZSTiO
plus
0
plus
2
cichy1
cichy1 2018-01-07 15:38:54
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
trybunał: Tak to wyglądało jak w Jodłowniku. Czyżby nikt nie zauważył ,czyj tekst odczytał Pan Starosta. Przewodniczący przerwał i zakończył obrady, nie dając wypowiedzieć się Radnym do końca ,nawet powinien jeszcze zapytać , czy ktoś chce zabrać głos . i to On powinien przyjąć od Pana Stefana dowody w sprawie i dalej na tej podstawie drążyć temat ,bo to jest jego obowiązkiem, aby dojść do prawdy aby demokracji i sprawiedliwości stało się zadość .
plus
9
plus
0
trybunal
trybunal 2018-01-07 15:46:08
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Kawusiu 12,proszę,szanujmy się i nie wprowadzaj świadomie zamieszania czytających.
Co prawda taka jest Twoja rola,ale do czasu.
1. W owym roku ,ponoć za zgodą PEWNYCH OSÓB,została nieodpłatnie wynajęta część pomieszczeń szkoły,będącej "własnością" Powiatu Limanowa.
Tak wynika z treści interpelacji Radnego Hutka" przeznaczone pod najem,dzierżawę,czy też użyczenie za zgodą właściciela obiektu,czyli za zgodą Rady Powiatu.
z Wypowiedzi Radnego Hutka wynika,że takiej Uchwały Rady Powiatu nie było.
Czy Ty to zrozumiałeś,czy też Ciebie dotknęło "zmęczenie materiału"
plus
8
plus
0
kawa12
kawa12 2018-01-07 15:57:26
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@trybunal nie zajmuj sie plotkami tak jak radny Hutek.
plus
1
plus
10
arbiter
arbiter 2018-01-07 16:06:58
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Do pikador widocznie wcześniej nie było możliwe pozyskanie odpowiednich dokumentów na ten temat.
.
plus
5
plus
1
trybunal
trybunal 2018-01-07 16:12:19
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Kawusiu,jesteś wiernym sługą,ale popatrz dokładnie proszę na fotografię pod tym artykułem.
Czy widzisz ("pisarzu władzy skompromitowanej_) w prawym dolnym rogu kawałek białego pisma z własnoręcznym napisem i podpisem "ZGODA"

Czy Ci to wystarczy?????
Czy aby nie czas udać się Twemu Panu w powtórną podróż do Gowina z prośbą o "przeniesienie"???
plus
8
plus
0
urzedas
urzedas 2018-01-07 16:34:56
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
"Puchała ukończył studia podyplomowe: ekonomia menadżerska, finanse i rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także dodatkowo wychowanie fizyczne." Z tego co mnie wiadomo to na studia z wychowania fizycznego zdaje się egzamin sprawnościowy. Ciekawe w której dyscyplinie ten Pan jest dobry?
plus
10
plus
0
antonino
antonino 2018-01-07 16:59:01
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Z tym "zmęczeniem materiału" to Krupiński przegiął. Podobnie Puchała z tą krytyką radnego Hutka że śmiał się zainteresować finansami powiatu.....to przecież obowiązek radnego powiatu, jeżeli wszystko jest w porządku to skąd ta nerwowość u włodarzy powiatu...?
Żałosne było odwołanie się Puchały do zaborców i trudności w zdobywaniu wiedzy na jakie byli ludzie wtedy narażeni:) Magister po szkole w Ostrowcu Świętokrzyskim wykładowcą......przecież ten człowiek nie umie po polsku się wysławiać co słychać na tym nagraniu....to kpina ze studentów......:):)
plus
12
plus
0
WSI
WSI 2018-01-07 17:18:22
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Powiedzmy sobie szczerze że w Powiecie jest wiele spraw które wymagają dogłębnego wyjaśnienia ale jakoś nikt na poważnie tym się nie zajmuje. Co do tej sprawy jeśli to prawda rzec można dziwny zbieg okoliczności ale czy aby na pewno ???
plus
10
plus
0
Doradca
Doradca 2018-01-07 17:25:38
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Organem założycielskim tej Szkoły jest Powiat i nie rozdzierajcie szat jak piłat.

Winny się znajdzie. Pieniądze zapewne już wpłynęły na konto a winą obarczy się „kogoś, „ kto tego nie zauważył.

Ewentualnie można przypisać winę Tuskowi. W miejsce puenty mgła i pustka – wina Tuska.

W Kenii też wiedzą, że wszystko, to wina Tuska.
plus
4
plus
0
taiman
taiman 2018-01-07 17:39:24
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@arbiter piszesz, że "nie było możliwe pozyskanie odpowiednich dokumentów na ten temat" Dlaczego nie było to możliwe - czy ktoś te dokumenty schował ? :) I pytanie drugie czy pamiętasz jak nazywa się jedna była wicedyrektor jej szkoły ?
plus
0
plus
4
zagloba1988
zagloba1988 2018-01-07 18:18:04
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Obserwując zachowanie radnych z PIS (siedzę często na sesjach) można odnieść wrażenie,że czekają końca tych zmagań z ujawnianiem kolejnych afer - prawdy z zakłamaniem panującym w Radzie.

Szkoda wielka,że nie pomagają dociec prawdy Radnym .

A z dystansu patrząc,gdyby nie było na sali radnego Nieczarowskiego to inni radni nie posiadaliby tej siły ani odwagi by godnie realizować mandat Radnego.
Brak argumentów na słuszne zarzuty i uwagi jakie na bieżąco podnosi Nieczarowski, wywołuje u Krupińskiego odruch agresji w postaci takich niewybrednych ataków.
Ale jak to mówią "Pycha kroczy przed upadkiem"
plus
9
plus
0
cichy1
cichy1 2018-01-07 18:36:57
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Zaskoczeniem dla mnie jest fakt , że koledzy ,którzy są członkami Solidarności a będący członkami Pis dają się manipulować reszcie na czele z Krupińskim i jego grupą. Jedynie wartości Solidarności { Zło dobrem zwyciężaj} pielęgnuje Pan Stefan z pomocą Stanisława. Ech nie będzie tak jak było,na wszystko przyjdzie czas.
plus
4
plus
0
Mogiel
Mogiel 2018-01-07 18:50:37
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
A kiedy zaczął studia? Bo to może oznaczać że kupił sobie tytuł.
plus
0
plus
0
paprotnik
paprotnik 2018-01-07 18:54:24
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
To sie w głowie nie miesci, to wszystko,kiedy bedzie jakis kres tego wszystkiego.Juz przestaje wierzyc.PIS wydawał sie sprawiedliwy ale tutaj chyba nie ma władzy, zeby ukróciła to wszystko co niektórzy MOGĄ a moga dużo, szkoda sie rozpisywac, ja juz nie wierze ze moze byc jakas sprawiedliwosc, wszystko WSZYSTKO to jeden wielki przekręt.
plus
2
plus
0
arbiter
arbiter 2018-01-07 18:54:40
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Do taiman .Przecież zmiana władzy nastąpiła 01.09.2017r.
plus
1
plus
1
grazynahayes
grazynahayes 2018-01-07 19:48:11
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Jest kilka faktów niezaprzeczalnych"
1. Zachowanie Pana Przewodniczacego Krupinskiego było bardzo nieprofesjonalne i nie do zaakceptowania.
Rolą Przewodniczacego jest bezwzgledne zbadanie tematu i dopuszczenie innych do głosu.

2. Dobro publiczne powiatu nie jest nikogo prywatnym folwarkiem, a i tak istotne kwestie powinne być przeglosowane, poddane pod dyskusję całej rady, a nie jednoosobowo.

Może na przyszlośc Pan Przewodniczący wraz z Panem Starostą rozpatrzą wynajem własnych , prywatnych lokali dla tej uczelni?
Wtedy może to być ich charytatywna, jednoosobowa decyzja.
plus
5
plus
0
kawa12
kawa12 2018-01-07 19:57:36
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Kto był wicedyrektorem? Żona radnego Hutka. A Pan Hutek jest tam nauczycielem. Teraz się obudzili? Przez tyle lat niby nic nie widzieli? Szukają sensacji i ciekawe kto manipuluje radnym?
plus
0
plus
7
trybunal
trybunal 2018-01-07 20:05:04
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Kawa 12-radnym manipuluje Donald Tusk i Hanna Gronkiewicz -Waltz.
a ich emisariuszem na powiat limanowski jest radny Nieczarowski.
plus
0
plus
0
kawa12
kawa12 2018-01-07 20:11:02
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@grazynahayes Zapoznaj się z przepisami o samorządzie powiatowym bo piszesz nieprawdę -Przewodniczàcy Krupiński bardzo profesjonalnie prowadzi sesje zgodnie z porządkiem obrad i nie pozwoli radnym mówić co chcą o kiedy chcą ponieważ moją prawo zadawać pytania gdy są interpelacje lub oświadczenia radnych a nie wtedy kiedy chcą i mają ochotę Porządek obowiązuje wszystkich bez względu na wiek kolor skóry czy przynależność partyjną więc nie wiem w czy problem? w tym że przewodniczący zna przepisy i nie dopuści do targowicy ?
plus
0
plus
3
kolawa
kolawa 2018-01-07 20:17:00
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Kawka, idź na kawę, nawet nie ukrywasz, że ciupiesz rówyno co Pan każe, żałosne.
Kawa, w ramach dobrych manier powiem milcz i nie matacz,fakty to fakty a czarne nie jest białe, chyba, że w głowie Puchały.
Dlaczego milcz?
Jeśli chcesz, to pociągniemy temat studiowania Pana Jana, Kawka - jesteś w gotowości?
plus
1
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2018-01-07 20:17:31
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Kawa12 czyli wszyscy są umoczeni? Hehe dobre, tak jak mowię POPiS rzadzi od lat a my sie tylko kłócimy i dalej ich wybieramy.
plus
0
plus
0
kawa12
kawa12 2018-01-07 20:20:23
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Radni oczywiście mają prawo zadawać pytania również ale w omawianym punkcie sesji i dotyczącym danego tematu to jest Sesja Rady Powiatu a nie spotkanie towarzyskie
plus
0
plus
4
kolawa
kolawa 2018-01-07 20:24:23
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Kawka, to jak będzie? Idziesz na Kawkę czy pogadamy o studiach Jana, Jego osiągnięciach, pracach, zaliczeniach, co, kto, gdzie...Kawka?
plus
1
plus
0
kawa12
kawa12 2018-01-07 20:25:47
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@kolawa to zmartwychwstałes teraz pod innym nickiem?
plus
0
plus
0
kolawa
kolawa 2018-01-07 20:29:34
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Kawka, było pytanie, będzie odpowiedź? Nigdzie się nie wybieram.
plus
0
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2018-01-07 20:30:27
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Proponuję radnym założyć kanał na youtube i tam komentować rzeczy o ktorych nie mogli powiedzieć na sesjach :)
plus
0
plus
0
kawa12
kawa12 2018-01-07 20:32:05
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@kolawa takie wywody na tym portalu już się kończyły dla ciebie niepomyślnie
plus
0
plus
0
grazynahayes
grazynahayes 2018-01-07 20:34:52
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@kawa12 Pokaż mi taki zapis, że Przewodniczacy przerywa wypowiedź radnego, gdy ten mówi na temat w punkcie temu przeznaczonym tj. .w zapytaniach i interpelacjach.

Zapomniałes także o facie, ze Przewodniczący powinien pilnowac zasad w wypowiedziach wszystkich, tj. nie może akceptować wypowidzi niemerytorycznej, uszczypliwe , obraźliwe, personalne wypowiedzi Pana Starosty w stosunku do rzeczonego radnego Hutka.

To co stosuje się nierówne standardy? Sa równi i równiejsi?
plus
4
plus
0
kolawa
kolawa 2018-01-07 20:35:58
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Kawka, słucham? To jak będzie,idziesz na kawę czy rozwijamy temat a ja szykuje popcorn? Nazwiemy ten odcinek sagi Studium Janowe?
plus
0
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2018-01-07 20:41:11
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
"Radni oczywiście mają prawo zadawać pytania również ale w omawianym punkcie sesji i dotyczącym danego tematu to jest Sesja Rady Powiatu a nie spotkanie towarzyskie"

Kawa a my jako obywatele mamy prawo wiedzieć i dlatego uważamy że Pan Krupiński mógł umożliwić zadanie pytań. PiS zapowiadał że urzednicy będą bliżej obywateli a tu klops.
plus
3
plus
0
arbiter
arbiter 2018-01-07 20:56:39
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Do kawa 12. Wicedyrektor odpowiada za sprawy dydaktyczne. Zwykły nauczyciel ma za zadanie edukację. Za umowy i wynajmy jak również za kontakty z organem prowadzącym/ starostwo/ odpowiada dyrektor placówki.
plus
3
plus
0
joda
joda 2018-01-07 21:46:41
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Panie Hutek, a czy szkoła pobrała opłatę za wynajem sali na wybory PIS ?https://limanowa.in/wydarzenia/news;wybory-struktur-pis-w-powiecie,39198.h tml
plus
0
plus
1
arbiter
arbiter 2018-01-07 22:10:32
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Do joda . Szkoła pobrała opłaty za wynajmy za wybory gminnych struktur PiS jak również powiatowych struktur PiS. Wszystko co dzieje się po pierwszym września w tej placówce jest ze wszech miar transparentne .
plus
1
plus
0
Doradca
Doradca 2018-01-07 22:14:03
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
„Związki Jana Puchały z prywatną uczelnią w Ostrowcu Świętokrzyskim są dosyć mocne. Starosta zdobył tytuł naukowy studiując na Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu tej uczelni, na kierunku resocjalizacja. Również w Ostrowcu Świętokrzyskim Puchała ukończył studia podyplomowe: ekonomia menadżerska, finanse i rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także dodatkowo wychowanie fizyczne”

Zapomniano jeszcze o bip małopolska : „Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Wydział Ekonomiczny, kierunek: ekonomia, specjalność: gospodarka i administracja publiczna”

Bierzcie przykład z Pana Starosty ma głowę nie od parady.

W międzyczasie przecież rozpoczął przewód doktorski jak sam pisze na bip małopolska : „ W czerwcu 2013 r. otwarty przewód doktorski na Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Zarządzania – Katedra Inżynierii Zarządzania, temat pracy: Wspomaganie decyzji logistycznych w procesach usługowych z wykorzystaniem symulacji komputerowej na przykładzie powiatu limanowskiego”

Wyróżnienie i tytuł Najbardziej Podziwiany Starosta w Polsce przyznany przez Niezależne Centrum im. Adama Smitha oraz agencję PR MMT Management jak najbardziej się należał.

Kto osiągnął tak wiele w tak krótkim czasie ?.

Panie Starosto może by tak jeszcze podyplomowe pielęgniarstwo w Limanowej ?.

Przy Pana wielkim, wspaniałym i otwartym sercu byłby Pan Najbardziej Podziwianym Pielęgniarzem a podstawy Pan Starosta ma, bo Nauki o Zdrowiu studiował w Ostrowcu.
plus
1
plus
0
jankowalczyk
jankowalczyk 2018-01-07 22:14:53
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Art. 231 kodeksu karnego mówi;

Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia
lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub
prywatnego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
plus
1
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2018-01-07 22:22:10
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Skandal za skandalem a PiS udaje że wszystko jest ok. Pytanie jak długo?
A może o to właśnie chodzi aby panował ten ład jak najdłużej?
plus
2
plus
0
DRKidler
DRKidler 2018-01-08 08:30:35
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Panie Starostwo. Jaki prestiż ma Limanowa z tej uczelni. Proszę mi powiedzieć na którym miejscu ta "Uczelnia"jest klasyfikowana w prestiżowej liście szanghajskiej?.
plus
1
plus
0
taiman
taiman 2018-01-08 08:57:34
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@arbiter No właśnie - gdzie był radny przed 1 września 2017? Dlaczego wcześniej nie poruszał tej sprawy? Dziwnie to wyglada teraz
plus
0
plus
0
stokroteczka
stokroteczka 2018-01-08 09:30:23
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Wielce szanowny@taima-nie i inni.

Z mojej wiedzy wynika,że pani dyrektor Szumilas pełniła funkcję dyrektora tej szkoły do 01.09.2017.
Jak dyrektorowanie przejął w wielkimi problemami nowy człowiek,sprawy powyższe wyszły na jaw i kolejna afera w tej szkole.
Przypominam,że ta pani dyrektor- otrzymała od starosty PUCHAŁY....NAGRODĘ!!!!!!

Mam nadzieję,że są radni,którzy skrócą czas dotarcia informacji o tej sprawie do prokuratury i na sesji powiadomią LImanowskiego Prokuratora ,gdyż ponoć jest on stałym gościem sesji Rady Powiatu.

A według mojego przypuszczenia ten prawdziwy PIS-owski Radny, dokumenty dotyczące tej nowej afery pozyskał właśnie dzięki zmianie dyrektora tej szkoły.
plus
1
plus
0
7777P
7777P 2018-01-08 09:42:34
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
sprobujmy wybiegnac w przyszlosc ,obalmy puchalow , masonow doktorow? . powolajmy tych lokalnych politykow ktorzy dzisiaj tak zaciekle chca zmian ,swoich zmian . Obsadzmy stanowika poprzez wybory , ?
Na wojta Jodlownika pana Zonia
Na wojewode pana Nieczarowskiego
Na staroste pana Roga

Na przewodniczcego rady powiatu pana Hutka
Na lokalnego kronkarza /ke czytelniczke portalu Lim.in pania grazyne

i co ? szanowni czytelnicy ktorzy powyzej macie tyle do napisania ? bardzo prosze !
Czy te osoby ktore tak dziasj maja wiele do powiedzenia sa gotowe do zadan ktore stawia przed nimi lokalna spolecznosc ?????? ja odpowiedz znam ,a czy wy panstwo taka odpowiedz macie ? Bardzo prosze o zajecie stanowiska co do tych wymienionych osob i ewentualnie im powiezonego zaufania do realizacji obietnic ktore tutaj na portalu obiecuja ?Ps kawa12 cos w tym jest ,@ trybunal brzmi jak radny Nieczarowski czasem stokroteczka .
A doradca brzmi jak radny Rog na sesji . wiec cos organizuja hmm tylko ze laweczke za krotka maja .
plus
0
plus
2
34607szczawa
34607szczawa 2018-01-08 09:48:18
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Według mnie zbliżają się wybory i powoli zaczną się zagryzać między sobą a prokuratura limanowska do wymiany - wszyscy. Podobnie zresztą jak cały lokalny PiS. Tyle i aż tyle bo prędzej mnie zamkną niż wprowadzą normalność w powiecie.
plus
1
plus
0
wartownik1
wartownik1 2018-01-08 09:50:22
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Komuniści, Złodzieje i PiSiory
plus
0
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2018-01-08 09:52:20
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Jestem za zmianami 7777P :)
plus
0
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2018-01-08 09:58:36
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
I nie zmieniaj tematu:

"Wśród części radnych panuje przekonanie, że straty szkoły od 2013 roku mogą wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych."
plus
0
plus
0
7777P
7777P 2018-01-08 10:13:14
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@ szczawa zapomnialem ciebie dopisac do listy he he proponuje ciebie na dyrektora lokalnych lasow .,brzmisz tutaj jak pan Gorczowski?:)

bron nas boze do takich lokalnych specjalistow ktorzy tak ostatnio brzmia ! to bylaby zaglada lokalnej cywilizacji .
plus
0
plus
0
grazynahayes
grazynahayes 2018-01-08 10:45:34
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@7777P W Twojej układance nie podobają mi się dwie rzeczy, a może nawet trzy.

Po pierwsze nie podoba mi się ewentualna wygrana Pana Zonia na stanowisku Wójta naszej gminy.
Po drugie, nie podoba mi się Twoja arogancja i ignorancja , związana między innymi z tym, że piszesz moje imię z małej litery.

Konkluzja:

Jak taki ignorant może być wiarygodny? Ponadto skąd mozesz wiedzieć jakie są moje plany związane z włączeniem się w działalnośc na rzecz lokalnej społeczności? Bo zaiste mam takie plany.
A i jeszcze jedno, Pana Roga nie znam więc nie wypowiadam się w jego kwestii.
plus
0
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2018-01-08 10:57:23
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
7777P wudzę że masz wiele wspólnego z Panem starostą jego inwestycyjne pomysly też są jak widać... nietrafione.
Ja niestety do władzy się nie pcham bo bym bezwzględnie tępił to co sie tu wyprawia niezależnie od przekonań politycznych, RODZINNYCH i religijnych.
plus
1
plus
0
grazynahayes
grazynahayes 2018-01-08 11:13:03
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@7777P Jeszcze jedna kwestia:
Dlaczego zakładasz TYLKO taki scenariusz układaqnki?
Osobiście wyznaję zasadę, że im więcej świeżych twarzy,. nowych twarzy w przyszłych wyborach, tym lepiej dla lokalnej spoleczności.

Powtarzam to co już pisałam wcześniej, występujcie do przyszłych wyborów MASOWO, młodzi ludzie bardzo mile widziani. ;-)))

Nie przerażajcie się ewentualnymi kosztami kampani wyborczej, bo i bez nich w dużej mierze , można ją przeprowadzić SKUTECZNIE.
Tak jak wcześniej publicznie deklarowałam, powiem Wam jak to przeprowadzić i nie jest to wyższa szkoła gotowania na gazie, uwierzcie mi , proszę. ;-)))

Pozdrawiam wszystkich ludzi DOBREJ WOLI. Zmieniajmy wspólnie przyszłość Naszego powiatu, ojczyzny.
Skóńczmy z dominacją POPIS i innych dogadanych pookrągło-stołowców .
plus
0
plus
0
Doradca
Doradca 2018-01-08 12:06:58
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@7777P " A doradca brzmi jak radny Rog na sesji ." hm ...to Wy i Pana Roga uważacie za wroga ?.

Ten który zawsze był lojalny wobec Was, jest podejrzewany o organizowanie czegoś poza waszymi plecami ?.

@7777P Skąd ty wiesz, jak radny Róg brzmi na Sesji ?.

Pana Roga przepraszam za powyższe porównanie.

@7777P "Gdyby głupota miała skrzydła, latałaby Pani jak gołębica".
plus
0
plus
0
cichy1
cichy1 2018-01-08 12:19:11
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
7777P: Piszesz tak jak rozdający karty. Niestety nie ta droga , jak poznasz w szczegółach ustawę dotyczącą Samorządów i wyborów , to nic z Twoich kombinacji. Przypuszczam kim jesteś , bo styl arogancji można porównać tylko do jednej osoby, która utrzymuje to dziadostwo po okrągło stołowe w Naszej okolicy. Sądzę ,,,ze czas pokaże i ujawni co jest co i kto jest kim. Jedni walczą o stołki ale są też ideowcy ,którzy chcą przerwać układy kolesiów na rzecz , pełnej demokracji i stworzyć takie oddolne struktury do konyrolowania władzy przez społeczeństwo . Inaczej mówiąc nic o Nas bez Nas
plus
3
plus
0
7777P
7777P 2018-01-08 12:27:14
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
podewagujcie sobie troche :) ja sie odniose na koncu do waszych wypowiedzi ,przeciez to tylko internet w ktorym wy zyjecie a ktory ma rowniez czarne strony . Najwaznijsze ze w tak krotkim czasie obudzilem was w takiej ilosci z letargu zimowego :)
plus
0
plus
0
rockfm
rockfm 2018-01-08 13:35:11
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@grazynahayes - zgadzam się z Tobą!

mam jednak obawy iż dobrzy fachowcy nie będą się pchali na być może jakiś czas do bycia samorządowcem gdyż to jest nieprzewidywalne, trudno zaplanować sobie tak życie, lub odłożyć obecne zajęcie z którego się żyje,

może to zrobić ideowiec - TAK i tylko uczciwy TAK, ale czy wówczas bez wiedzy merytorycznej z zarządzania i prawa ogarnie sztab ludzi i administracji?
plus
1
plus
0
trybunal
trybunal 2018-01-08 14:02:38
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
7777P-witam i pytam dlaczego czepiasz się uczciwych radnych i innych szanowanych samorządowców a nie analizujesz" dokonań" władz powiatu limanowskiego?

O co Ci chodzi?
plus
1
plus
0
grazynahayes
grazynahayes 2018-01-08 17:08:47
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@rockfm Najlepszy kandydat to UCZCIWY czlowiek- tak
Niekoniecznie musi byc to ideowiec, Ci bowiem moga być kojarzeni z partiami politycznymi. Jak już , to czlowiek, który sam, bez tzw. układów dawalł sobie skutecznie rade w swoim życiu, potrafii stawiać diagnozy, zakladac sobie cele i do nich konsekwentnie dążyć.

Człowiek, ktory potrafii samodzielnie mysleć, współpracować z innymi.
Człowiek, który szanuje innych, majacy własne zdanie, plan realizacji i rozwoju z realnymi pomysłami na stworzenie lokalnych miejsc pracy.

Niekoniecznie musi posiadać wskazane przez Ciebie wykształcenie. Uwierz mi proszę w swojej pracy w Polsce pracowałam , współpracowałam z bardzo wieloma wykształconymi ludxmi od magistra do profesora zwyczajnego włacznie , wielu z nich bylo tylko teoretykami , nie potrafiacymi wcielać w praktykę swoich teorii, celów.

Kazdy z samorzadowców posiada własne kadry, to oni odwalają prawie cała robotę, a w razie niepowodzeń głównego zarzadzajacego ( wojta, burmistrza, Prezydenta miasta, Starosty) to ich się zazwyczaj obciąża błędami tych wspomnianych.

Widzisz na zachodzie posługują się innymi wymaganiami, tj:
Referencjami, co najmniej od dwoch ostatnich Pracodawcow, organizacji, społeczenstwa, robi sie im testy sprawdzajace ich kwalifikacje, umiejetności , umiejetności w rozwiazywaniu problemów w pracy indywidualnej i zbiorowej.
Sprawdza sie ich predyspozycje w pracy w warunkach stresu , w rozwiazywaniu problemów oraz woli pracy w nadgodzinach.

Nikt tam nie patrzy tylko na tzw. 'papierki", wyksztalcenie tylko, bo za duża kosztowałoby to podatnika czy też Pracodawcę.
Poszukuje sie FACHOWCÓW, a nie pozerów.
plus
1
plus
0
trybunal
trybunal 2018-01-08 22:32:32
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
47P-jesteśmyz Tobą,zobacz jaka czytalnośc Twoich wejśc-11000 to rekord!

Dobrą kampanię robisz Puchale i jego "grupie radnych"
A sprawa się dopiero rozkręca!
plus
2
plus
0
grazynahayes
grazynahayes 2018-01-08 23:25:17
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@trybunal :-)))

Dobrze Waść piszesz.

Pozdrawiam.
plus
1
plus
0
Dodaj komentarz
2018-07-19 dzisiaj
2018-07-18 wczoraj
2018-07-17 przedwczoraj

Drogi Użytkowniku! Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Dla Limanowa.in bardzo ważne jest bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego dostosowaliśmy działalność portalu do nowych wymogów. Jeżeli posiadasz konto, bądź korzystasz z innych funkcjonalności jakie oferujemy, zapoznaj się proszę z kilkoma ważnymi informacjami jakie znajdziesz tutaj. Dodatkowe informacje o tym jak przetwarzamy dane osobowe, znajdziesz też w naszej Polityce Prywatności. W razie wątpliwości, skontaktuj się z Administratorem.
Intersiec
X
Topcezar