Informacja dotycząca wyprawki szkolnej | | Limanowa.in - limanowski portal informacyjny
limanowa.in
Piątek, 20 lipca, Czesław, Fryderyk, Hieronim, Seweryn, Małgorzata
Rejestracja »

Informacja dotycząca wyprawki szkolnej

Informacja została sporządzona na podstawie następujących przepisów prawnych:

Uchwały nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych / Dz.U.2017.1457 z dnia 2017.07.28 /.

1. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły.
2. Termin składania wniosków w szkołach – do 08 września 2017 r.
3. Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy.

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego – będzie udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018:
1. do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
2. do klasy I branżowej szkoły I stopnia,
3. do liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy


2. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również - pomoc w formie dofinansowania udzielana będzie również na zakup materiałów edukacyjnych.

UWAGA
Nie dotyczy to uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy II i III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej zapewnionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

II. Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie wynosić:III.  Procedura przyznawania pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (a w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym  również materiałów edukacyjnych) jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

2. Wnioski są dostępne w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

3. Rodzic lub prawny opiekun składa wniosek u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie do 08 września 2017 r.

4. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

5. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.

6. Zwrot następuje  po przedłożeniu dowodu zakupu:
- faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka),
- rachunku,
- paragonu,
- oświadczenia o zakupie odpowiednio  podręczników lub materiałów edukacyjnych.
Do oświadczenia o zakupie, o którym mowa powyżej, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

7. W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości przyznanej pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego:
- imię i nazwisko ucznia;
- nazwę i adres szkoły;
- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
- wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych;
- kwotę zakupu;
- datę zakupu;
- czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.
Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

8. Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. –„Wyprawka szkolna” można również znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:


https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/program-wyprawka-szkolna-przyjety-przez-rade-ministrow.html
 

Autor: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
2018-07-20 dzisiaj
2018-07-19 wczoraj
2018-07-18 przedwczoraj

Drogi Użytkowniku! Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Dla Limanowa.in bardzo ważne jest bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego dostosowaliśmy działalność portalu do nowych wymogów. Jeżeli posiadasz konto, bądź korzystasz z innych funkcjonalności jakie oferujemy, zapoznaj się proszę z kilkoma ważnymi informacjami jakie znajdziesz tutaj. Dodatkowe informacje o tym jak przetwarzamy dane osobowe, znajdziesz też w naszej Polityce Prywatności. W razie wątpliwości, skontaktuj się z Administratorem.
Intersiec
X
Topcezar