Środa, 25 maja
Borys, Grzegorz, Urban, Magdalena, Magda

Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Limanowa

01.12.2021 14:30:00 UGLimanowa 1039

Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XXI sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. /czwartek/ o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2022 rok,
b) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
c) zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2021 rok,
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
e) ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok,
g) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Limanowa,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
j) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Nowy Sącz zadań z zakresu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
k) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu budowy wieży widokowej na Górze Kamionna,
l) zaliczenia drogi Siekierczyna - Jabłoniec do kategorii dróg gminnych,
m) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Pisarzowa,
n) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
o) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
p) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej,
q) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
r) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionych,
s) przyjęcia na 2022 r. programu współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Limanowa w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Limanowa,
t) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Limanowa na lata 2021 - 2030,
u) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Limanowa a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,
v) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na 2022 r.,
w) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym złożonej przez Stowarzyszenie „Zjednoczenie Wszechpolskie”.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Limanowa w roku szkolnym 2020/2021.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
10. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.

 
 Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Młyński

 
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in