Środa, 25 maja
Borys, Grzegorz, Urban, Magdalena, Magda

Zaproszenie do rokowań

15.06.2012 00:00:00 UGLaskowa 1236

Wójt Gminy Laskowa zaprasza

 

do uczestnictwa w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości lokalowej Nr 229/3 znajdującej się w budynku Domu Nauczyciela zlokalizowanym na działce ew. nr 503/3 w Kamionce Małej stanowiącej własność komunalną Gminy Laskowa.

Lokal mieszkalny położony jest na dwóch kondygnacjach tj. parterze i piętrze w budynku wielorodzinnym i składa się z: czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, hollu, komunikacji, spiżarki o powierzchni użytkowej 66,88 m2 , pomieszczeń przynależnych składających się z dwóch piwnic o powierzchni 19,32 m2, garażu o powierzchni 15,86 m2 , pomieszczeń wspólnych / korytarz w piwnicy, kotłownia, skład opału, wc, komunikacja) o powierzchni 40,77 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w prawie własności nieruchomości wspólnej – gruntu wynoszący 334/1000 z działki ew. nr 503/3 o pow. 0,09 ha.

Budynek mieszkalny w którym znajduje się lokal mieszkalny wyposażony jest w energię elektryczną, wodociąg grawitacyjny z ujęciem poza granicami nieruchomości, kanalizację sanitarną ze zbiornikiem wybieralnym. Budynek posiada ogrzewanie gazowe.

Nieruchomość lokalowa objęta jest Księgą Wieczystą NS1L/00031991/6 prowadzoną przez Sad Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość lokalowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Laskowa znajduje się w terenach usług publicznych –usługi oświaty i sportu o symbolu B2 UO, US (1a,1b,4b,6f,9b).

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej w dniu 16 grudnia 2011 roku , zakończył się wynikiem negatywnym - cena wywoławcza 118.700,00 złotych /brutto/

II przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej w dniu 09 marca 2012 roku , zakończył się wynikiem negatywnym - cena wywoławcza 110.000,00 złotych /brutto/

Cena wyjściowa do negocjacji wynosi 100.000,00 ( Słownie: Sto tysięcy złotych)- brutto.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach
z napisem” Rokowania na nabycie nieruchomości lokalowej Nr 229/3 znajdującej się
w budynku Domu Nauczyciela zlokalizowanym na działce ew. nr 503/3 w Kamionce Małej” do dnia 17 lipca 2012 roku

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) Imię , nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) Datę sporządzenia zgłoszenia,

3) Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) Proponowaną cenę i sposób zapłaty,

5) Dowód wpłaty wadium

Rokowania odbędą się w dniu 23 lipca 2012 o godz. 9:oo w budynku Urzędu Gminy Laskowa sala obrad nr 3.

Wadium w kwocie 5000,00 (Słownie: Pięć tysięcy złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy Nr 11 88040000 0010 0100 0068 0004 BS Limanowa o/Laskowa do dnia 17 lipca. 2012 r, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy Laskowa( ostateczny termin wpływu 17.07.2012 r.)

Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która wygra rokowania.Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Uchylanie się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wszelkie opłaty związane z nabyciem ponosi kupujący. Bliższe informacje dotyczące rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy w Laskowej pokój nr 24 w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr 018 3300232 .

 

Laskowa, dnia 14.06.2012 r
udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in