Środa, 25 maja
Borys, Grzegorz, Urban, Magdalena, Magda

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

26.06.2012 00:00:00 UGLaskowa 2415

Zarządzenie Nr 101/2012
Wójta Gminy w Laskowej
z dnia 26 czerwca 2012

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym ( j.t. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm) , art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t.2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm) Wójt Gminy Laskowa zarządza co następuje:
§ 1

Sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną gminy Laskowa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Działka ew. nr 530/1 o pow. 0,19 ha położona w Sechnej zabudowana wolnostojącym, drewnianym budynkiem szkoły (parterowy, z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 202,95 m2 , pokryty blachą dachówkową powlekaną) i murowanym parterowym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 65,17 m 2 oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu wsi Sechna w pozycji 209 dla której w Sądzie Rejonowym w Limanowej w Wydziale V Ksiąg Wieczystych jest prowadzona Księga Wieczysta Nr NS1L/00031737/8.
W oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego na podstawie art. 67 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy cena nieruchomości wynosi – 245.000 zł.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Laskowa zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Laskowa Nr L/268/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. ogłoszonym w Dz.U.Woj. Małopolskiego Nr 384, poz. 2656 z dnia 29 lipca 2010 r.) działka ew. nr 530/1 położona w miejscowości Sechna gm. Laskowa znajduje się w terenach usług publicznych – usługi oświaty i sportu o symbolu G 38 UO,US (1a,1b,3a,4b,6f) oraz częściowo w terenach drogi gminnej-lokalnej o symbolu KD(DG-L)

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami/J. T. z 2010 r. Dz. U. Nr 102,poz. 651 z późn.zm. / ustala się od dnia 27 czerwca 2012 roku do dnia 07 sierpnia 2012 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Laskowa na okres 21 dni tj. od dnia 27 czerwca 2012 r. do dnia 17 lipca 2012 roku oraz w prasie lokalnej.
§ 2

Wykonanie Zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Laskowa na okres 21 dni oraz w prasie lokalnej
udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in