Środa, 25 maja
Borys, Grzegorz, Urban, Magdalena, Magda

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa - 6 grudnia 2021

01.12.2021 14:04:00 UGLimanowa 543

Szanowni państwo Członkowie Komisji

Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego,  Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

 
 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Limanowa w sprawie:

a) uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2022 rok,
b) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
c) zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2021 rok,
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
e) ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok,
g) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Limanowa,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
j) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Nowy Sącz zadań z zakresu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
k) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu budowy wieży widokowej na Górze Kamionna,
l) zaliczenia drogi Siekierczyna - Jabłoniec do kategorii dróg gminnych,
m) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Pisarzowa,
n) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
o) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
p) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej,
q) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
r) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionych,
s) przyjęcia na 2022 r. programu współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Limanowa w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Limanowa,
t) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Limanowa na lata 2021 -2030,
u) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Limanowa a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,
v)zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na 2022 r.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Limanowa w roku szkolnym 2020/2021.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia.

 
Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/.
 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Pan Marek Borucki
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Planowania Przestrzennego
Pan Stanisław Sajdak
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Pani Zuzanna Kolawa
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Pan Andrzej Malinowski

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in