Środa, 25 maja
Borys, Grzegorz, Urban, Magdalena, Magda

Strategia Rozwoju Gminy Limanowa na lata 2021-2030

30.12.2021 09:36:00 UGLimanowa 914

Szanowni Państwo,

Niniejszym przedkładam Państwu, nową Strategię Rozwoju Gminy Limanowa na lata 2021-2030: https://www.gminalimanowa.pl/a..., przyjętą uchwałą nr XXI/237/2021. przez radnych Rady Gminy Limanowa w dniu 9 grudnia 2021 r.

Z uwagi na to, że poprzednia strategia gminy obowiązywała do 2020 roku postanowiliśmy przystąpić do opracowania nowej. Nie jest to dokument obowiązkowy, jego opracowanie świadczy jednak o prestiżu samorządu i umożliwia wnioskowanie o zewnętrzne dofinansowanie w instytucjach, które wymagają takiego dokumentu. Biorąc powyższe pod uwagę, zdecydowano o przystąpieniu do opracowania nowego dokumentu strategicznego gminy, który zdiagnozuje stan istniejący i wytyczy kierunki rozwoju na kolejne lata. W początkowej fazie prac przyjęto zakres czasowy strategii na lata 2021-2027,  jednak po kilku naradach i konsultacjach ostatecznie okres nowej strategii określono na lata 2021-2030.

W celu przygotowania strategii Wójt Gminy powołał zespół zadaniowy, który rozpoczął swoje prace we wrześniu 2020 r. Warte podkreślenia jest, że wszystkie czynności związane z opracowaniem nowego dokumentu, wykonane zostały przez pracowników urzędu, bez potrzeby wydawania środków własnych na korzyść podmiotów zewnętrznych. Opracowany dokument oparto o konsultacje społeczne, opinie i uzgodnienia stosownych instytucji.

Dokument strategiczny koncentruje się głównie na mieszkańcach gminy i ich potrzebach. Stąd wskazane kierunki rozwoju dotyczą  podstawowych potrzeb jak: bezpieczny dojazd do domu oraz dostęp do wody pitnej i kanalizacji. Nie zapomniano też o innych pilnych potrzebach jak: poprawa otaczającego nas środowiska, czy aspekty kulturowe. Opracowana strategia umożliwia zrównoważony rozwój gminy, otwierając szerokie perspektywy pozyskiwania środków zewnętrznych z każdego możliwego źródła.

W imieniu samorządu gminy Limanowa, dziękuję wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w proces tworzenia niniejszego dokumentu oraz poczynione uwagi i wniesione propozycje. Myślę, że nowa strategia rozwoju gminy limanowa będzie dobrze służyła wszystkim mieszkańcom gminy w perspektywie do roku 2030.
 
                                                                                                                            /-/ Jan Skrzekut
                                                                                                                       Wójt Gminy Limanowa

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in