Środa, 25 maja
Borys, Grzegorz, Urban, Magdalena, Magda

Odbiór drogi Lipowe - Talagówka

01.10.2021 12:46:00 UGLimanowa 1270

Dobiegła końca realizacja inwestycji polegającej na remoncie drogi gminnej nr 340447K Lipowe – Talagówka - Limanowa w km od 0+000 do km 2+560 w miejscowości Lipowe, Gmina Limanowa.

W ramach zadania na całej długości 2,56 km wykonano warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 10 cm  W miejscach najbardziej zniszczonych dokonano stabilizacji podbudowy spoiwem hydraulicznym, a na części drogi dokonano wzmocnienia przy użyciu siatki szklano-węglowej. Wykonano poprawę odwodnienia drogi, jak również wykonano nowe pobocza skropione emulsją asfaltową oraz dopasowano niweletę zjazdów do remontowanej drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wykonano nowe oznakowanie drogi na całej jej długości. 
Koszt zadania to 1 320 562,00 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 867 537,00 zł pozyskanym przez Gminę Limanowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o, które zostało wyłonione w postępowaniu przetargowym.

24 września br. miał miejsce końcowy odbiór zadania, uczestniczyły w nim władze gminy: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wicewójt Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, radny Zdzisław Kądziołka, sołtys wsi Lipowe Marcin Ryś, inspektor nadzoru Janusz Liptak, a także Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza oraz przedstawiciele Wykonawcy zadania.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in