Uchwała powołująca Pełnomocnika i Radę ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny podjęta

15.09.2021 00:02:00 PAN 4 1196

Podczas 320. i 321. posiedzenia Zarząd Województwa Małopolskiego podjęto uchwały w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny oraz Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny.

- Te uchwały były zapowiadane przeze mnie na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego. W ślad za nimi, zmieniliśmy także nazwę jednego z departamentów urzędu marszałkowskiego, który będzie pełnić obsługę administracyjną zarówno pełnomocnika, jak i rady - Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Spraw Społecznych - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Jak informuje biuro prasowe UMWM, ideą powołania Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny, jest konieczność pogłębiania współpracy na rzecz równego traktowania we wszystkich obszarach życia społecznego. W szczególności obejmuje kwestie podnoszenia świadomości społecznej przeciwdziałanie naruszeniom zasady równego traktowania, współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w tym zakresie.

Tymczasem decyzje mają być kompromisem w kwestii związanej z przyjęciem przez sejmik w 2019 r. deklaracji "w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych". Jej uchylenia domagają się m.in. opozycyjni radni, wskazując na możliwość utraty z tego powodu funduszy z UE. Przypomnijmy, że 29 kwietnia 2019 r. sejmik województwa małopolskiego, w którym większość ma PiS, 22 głosami za przyjął deklarację "w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych". Napisano w niej, że "sejmik województwa małopolskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny". Radni zadeklarowali w dokumencie "wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obronę systemu oświaty przed propagandą LGBT, zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia". W połowie lipca Komisja Europejska wystosowała list do małopolskich samorządowców z informacją o możliwości wstrzymania funduszy unijnych, jeśli deklaracja – zdaniem KE naruszająca prawa mniejszości seksualnych – nadal będzie obowiązywać.

Według samorządu celem powołanej rady jest aktywne wspieranie działań województwa małopolskiego w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny, szczególnie w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną, a także dbałość o przestrzeganie konstytucyjnych praw rodziny.

- W Małopolsce nie ma miejsca na dyskryminację kogokolwiek, z jakiejkolwiek przyczyny. Małopolska to region budowany na tradycyjnych wartościach opartych na ponad tysiącletniej historii chrześcijaństwa. Wiele razy przekonaliśmy się, że dobro jest w Małopolsce, ale jestem pewien, że jest także szacunek, tolerancja i wzajemne zrozumienie - dodaje marszałek. 

Z kolei do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał, deklaracji, rezolucji, oświadczeń i komunikatów Samorządu Województwa w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny,
2) opiniowanie wpływających do Samorządu Województwa Małopolskiego wniosków i skarg w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny,
3) dążenie do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny,
4) współpraca z departamentami UMWM i podległymi jednostkami w zakresie realizacji zadań z zachowaniem zasady równego traktowania,
5) współpraca z Sejmikiem WM oraz Komisjami SWM w szczególności w zakresie skarg, wniosków i petycji,
6) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania i ochrony praw rodziny,
7) weryfikacja sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny,
8) współpraca z organami administracji rządowej oraz administracji samorządowej, a także organizacjami pozarządowymi i społecznymi działającymi na terenie województwa małopolskiego.

(Fot.: UMWM)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in