Ruszają konsultacje Programu budowy 100 obwodnic

14.02.2020 06:30:00 top 10 5728

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W ramach rządowego Programu ma powstać 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km (wśród nich obwodnica Limanowej). Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Dziś rozpoczynają się konsultacje publiczne tego projektu. Uwagi można zgłaszać do 20 marca 2020 r..  Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

Dokumentacja dotycząca projektu dostępna jest:

  • w wersji papierowej w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (bud. A pok. 57a)  w godzinach 9.00-15.00, gdzie jest ona wyłożona do wglądu,
  • w wersji elektronicznej (poniżej, w zakładce materiały).

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób: 

  • na formularzu - przesyłając na adres e-mail: konsultacje100@mi.gov.pl,
  • na formularzu - przesyłając drogą pocztową na adres Departamentu Dróg Publicznych: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI),
  • na formularzu - składając osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna),
  • składając ustnie do protokołu w MI ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (bud. A pok. 57a w godz. 9.00-15.00).

Uwagi przekazane w innej niż ww. formie (np. listy poparcia, korespondencja w postaci tekstu ciągłego, formularze przedrukowywane w prasie) nie będą rozpatrywane w procesie konsultacji.

Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury uwag na formularzu, bez względu na sposób ich przekazania (drogą elektroniczną, pocztą, osobiście) wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznania się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z Informacją skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Ministerstwo Infrastruktury (Departament Dróg Publicznych).

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 14 lutego 2020 r. do 20 marca 2020 r.

Uwagi złożone poza ww. terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Materiały DO POBRANIA

Projekt Programu budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030
Projekt Uchwały i Uzasadnienia
Formularz zgłaszania uwag
Formularz zgłaszania uwag (wersja edytowalna)
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji


udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in