Poniedziałek, 09 grudnia
Wiesław, Wiesława, Leokadia, Joanna, Natasza, Aneta

Rezolucje w sprawie opieki zdrowotnej i obwodnic miast

30.12.2010 22:28:50 11 4907

Rada Powiatu Limanowskiego wystosowała dwie rezolucje do władz państwowych. Samorządowcy uważają, że mieszkańcy naszego regionu nie mogą liczyć na dostateczną opiekę zdrowotną finansowaną ze środków publicznych. Apelują również o budowę dawno obiecywanej obwodnicy miast: Limanowa i Mszana Dolna.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu sporo miejsca poświęcono służbie zdrowia finansowanej ze środków publicznych. Zdaniem Przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego, Tomasza Krupińskiego sytuacja w Małopolsce jest najgorsza spośród wszystkich województw. Kontrakty proponowane przez NFZ stanowić mogą duże utrudnienia w dostępie mieszkańców do bezpłatnej służby zdrowia. Niepokojąca sytuacja występuje również na terenie powiatu limanowskiego. Rezolucję w tej sprawie przygotował Radny Antoni Róg. Tekst rezolucji został ostatecznie zredagowany po konsultacji z pozostałymi Radnymi.

 

Rezolucja Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie: ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Limanowskiego.

  Rada Powiatu Limanowskiego wyraża głębokie zaniepokojenie niepełnym zabezpieczeniem mieszkańców Powiatu w opiekę zdrowotną finansowaną ze środków publicznych.

 Uważamy, że ilość zaproponowanych środków na świadczenia zdrowotne jest niewystarczająca, szczególnie usług stomatologicznych i spowoduje znaczne ograniczenie dostępności naszych mieszkańców do świadczeń zdrowotnych, a w konsekwencji doprowadzi do braku zabezpieczenia realizacji praw pacjentów.

Powiat Limanowski leży w terenie górskim i bardzo istotną rolę odgrywa możliwość dojazdu pacjentów do poradni specjalistycznych. Alokacja zakontraktowanych poradni nie uwzględnia możliwości komunikacyjnych, np. jedyna na terenie całego Powiatu poradnia logopedyczna leży na obrzeżach Powiatu z ograniczoną możliwością dojazdu, zwłaszcza
w okresie zimowym. Oferowana ilość punktów w poszczególnych rodzajach świadczeń nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Limanowskiego. Arbitralnie narzucenie liczby świadczeń – nie wystarczającej na zabezpieczenie nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych – stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady równego dostępu do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia. W świetle art. 68 ust. 1 Konstytucji: „każdy ma prawo do ochrony zdrowia”. Zgodnie zaś z art. 68 ust. 2: „obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”.

 Bezpośrednimi adresatami art. 68 Konstytucji są: „każdy” (każdy człowiek) – ust. 1 i „władze publiczne” – ust. 2, przez które przede wszystkim należy rozumieć organy państwa i organy samorządu terytorialnego.

 Rada Powiatu Limanowskiego, w imieniu mieszkańców Powiatu, apeluje o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających właściwe zabezpieczenie mieszkańców Powiatu w dostępność do świadczeń medycznych, co wiąże się ze zwiększeniem środków finansowych przekazywanych przez NFZ na realizację zadań na rzecz pacjentów, gwarantujących ich właściwą dostępność.

 Zwracamy uwagę, że w naszym Powiecie występuje wysoki stopień bezrobocia i korzystanie przez mieszkańców Powiatu z komercyjnych usług zdrowotnych jest znacznie ograniczone.

 Rezolucję kierujemy do Pana Premiera RP, do Pani Minister Zdrowia RP, do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, do Marszałka Województwa Małopolskiego, do Wojewody Małopolskiego oraz Dyrektora do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.

 

Rada Powiatu Limanowskiego zareagowała również na informacje dotyczące dalszego przesunięciu terminu realizacji obwodnic miast: Limanowej i Mszany Dolnej.

 

Rezolucja Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie: realizacji obwodnic miasta Limanowa i Mszana Dolna.

  Radni Powiatu Limanowskiego zebrani na Sesji w dniu 29 grudnia 2010 r. wnoszą do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Posłów, Senatorów i Rządu Rzeczypospolitej o wprowadzenie do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 budowy obwodnicy miast Limanowa i Mszana Dolna w ciągu drogi krajowej nr 28 na terenie Powiatu Limanowskiego.

W związku z informacjami o dalszym przesunięciu terminu realizacji w/w obwodnic miast z całą stanowczością stwierdzamy, że od kilkudziesięciu lat planowane i przez kolejne rządy obiecywane mieszkańcom Powiatu Limanowskiego inwestycje mają ogromne znaczenie strategiczne dla naszego regionu.

Bez szybkiej realizacji tych obwodnic grozi nam zapaść komunikacyjna, a co za tym idzie stagnacja gospodarcza. Bez tych inwestycji dalszy rozwój gospodarczy Powiatu Limanowskiego jest znacznie ograniczony. Nasz Powiat jest jednym z najbardziej dotkniętych bezrobociem regionów Małopolski.

Powiat Limanowski utworzył podstrefę Krakowskiej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy planujący otwarcie nowych firm na naszym terenie, a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy, coraz częściej warunkują podejmowanie swoich inicjatyw od sprawności sieci drogowej w tym ruchu tranzytowego .

W tej sytuacji dalsze odsuwanie przedmiotowych inwestycji drogowych odbieramy jako jawne wręcz, spychanie mieszkańców naszego powiatu do roli obywateli II-giej kategorii, których w naszym Państwie pozbawia się prawa do równoprawnego traktowania i godnego życia.

 W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie realizacji wnioskowanych obwodnic miast Limanowa i Mszana Dolna w programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015.

 
udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in