Powiat podaje powody zamiaru likwidacji LO

28.11.2011 15:19:45 top 8 8416

Limanowa. Zarząd Powiatu Limanowskiego tłumaczy jakie są powody likwidacji liceum ogólnokształcącego w ZS nr 1 i w ZSTiO w Limanowej.

O sprawie pisaliśmy wczoraj w informacji "Powiat zamierza likwidować dwa licea". W czwartek zadaliśmy pytania do Zarządu Powiatu o podanie powodów zamiaru likwidacji, a także czy podjęcie tej uchwały ma związek z zakwestionowaną przez Wojewodę uchwałą dotyczącą połączenia z początkiem tego roku IV LO z ZS nr 1 (wojewoda skierował tą uchwałę do sądu wskazując, iż nie można było łączyć IV LO z ZS nr 1, gdyż według przepisów nie można łączyć szkół o tym samym charakterze - w ZS nr 1 już wcześniej było LO. Teraz ta sytuacja mogłaby się powtórzyć, gdyż planowane jest włączenie II LO do ZSTiO). Dziś otrzymaliśmy od Zarządu odpowiedź:

- Decyzja podjęta uchwałą z dnia 29 grudnia 2010 r. pozwoliła uniknąć likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego, jaką należałoby przeprowadzić w związku z niżem demograficznym, a z którą wiążą się jak wiadomo zwolnienia nauczycieli. Inne samorządy przeprowadzają restrukturyzację poprzez likwidację samodzielnie funkcjonujących szkół. Ma to miejsce np. w powiecie myślenickim, gdzie ostatnio Rada Powiatu podjęła uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji części szkół w Dobczycach - tłumaczy Zarząd Powiatu Limanowskiego.
"Władze powiatu od lat promują kształcenie zawodowe i tworzą warunki do jego rozwoju starając się równocześnie dostosować je do potrzeb lokalnego rynku pracy. Otwierane są nowe kierunki kształcenia w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych (technik hotelarstwa, technik, informatyk, technik budownictwa, technik agrobiznesu, technik pojazdów samochodowych, monter konstrukcji budowlanych, mechanik monter maszyn i urządzeń, kucharz małej gastronomii, klasy wielozawodowe). Systematycznie doposażona jest również baza dydaktyczna. Działania te powodują wyraźny wzrost zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym i równocześnie zmniejszeniem ilości chętnych do nauki w liceach ogólnokształcących. W 2005 r. 48% wszystkich uczniów kształciło się w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Obecnie relacja ta wynosi 62% (technika i ZSZ) do 38% (LO). W połączeniu z niżem demograficznym powoduje to konieczność reorganizacji sieci szkół, zwłaszcza liceów ogólnokształcących.
Zakłada się, że planowane zmiany nie spowodują zwolnień pracowników szkół  zatrudnionych na czas nieokreślony. Każdy rok opóźnienia w reorganizacji sieci szkolnej zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zwolnień. Odwlekanie działań dostosowujących strukturę szkół do ilości uczniów byłby wyrazem nieodpowiedzialności władz bowiem  bierność w tej kwestii mogłaby w przyszłości narazić część osób na utratę pracy.        
Merytorycznymi powodami podjęcia przedmiotowych uchwał jest dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych do ilości młodzieży, jaka będzie opuszczać gimnazja w Powiecie Limanowskim w najbliższych latach. W 2008 roku do szkół prowadzonych przez Powiat Limanowski uczęszczało 5490 uczniów. Obecnie kształci się w nich 5003, a liczba ta będzie zmniejszać się corocznie i w 2020 roku szacuje się, że wyniesie ok. 3600 uczniów.
Obecnie w Zespole Szkół nr 1 w Limanowej działają dwie klasy dotychczasowego liceum (klasa II i klasa III), które istniało w nim jeszcze przed włączeniem IV LO. Uczniowie obecnej klasy drugiej staną się od września 2012 r. uczniami klasy trzeciej IV LO w Zespole Szkół nr 1 Limanowej.  Likwidacja liceum ogólnokształcącego, które dotychczas działało w strukturach ZS 1 rozwieje wszelkie wątpliwości co do możliwości funkcjonowania IV LO w strukturach zespołu.
W celu uniknięcia problemów natury formalno-prawnej związanych z planowanym włączeniem II Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej konieczna jest wcześniejsza likwidacja liceum funkcjonującego w w/w zespole. W czasie tegorocznej rekrutacji nie udało się utworzyć I klasy. Obecnie w ZSTiO działają zaledwie dwa oddziały tej szkoły (klasa II i III). Uczniowie obecnej klasy II (25 osób) będą od 1 września 2012 r. uczniami klasy trzeciej II LO, które zostanie włączone do ZSTiO.   
Biorąc pod uwagę obecną interpretację przepisów dokonaną przez nadzór prawny Wojewody Małopolskiego, Zarząd Powiatu przygotował projekty uchwał uwzględniających to stanowisko.
Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowiący podstawę prawną podjętej uchwały w sprawie włączenia IV LO do ZS nr 1 w Limanowej nie jest jednoznaczny i budzi wątpliwości interpretacyjne. Dowodem tego są podjęte uchwały w podobnych sprawach przez Rady innych jednostek samorządu terytorialnego i w ślad za nimi pojawiające się w ostatnim czasie orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych kwestionujące podejmowane uchwały.
Podkreślenia wymaga fakt, że praktyka orzecznicza w tego typu sprawach dopiero się kształtuje, a w szczególności brak jest gruntownej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie włączenia szkoły do zespołu na podstawie art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Świadczyć o tym może również fakt, że Wojewoda Małopolski skierował sprawę do Sądu Administracyjnego celem poddania jej sądowej kontroli w zakresie legalności, a nie skorzystał z posiadanych przez siebie kompetencji do stwierdzenia nieważności uchwały"

 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in