Poprawki buzodromu do kwietnia

07.02.2011 11:33:42 top 60 8742

Limanowa. Samorządowcy Powiatu wydali oświadczenie dotyczące przebudowy buzodromu na limanowskim Rynku. Wynika z niego, że Zarząd Powiatu wzywa wykonawcę do usunięcia wad do kwietnia, natomiast inspektor nadzoru inwestorskiego ma złożyć wyjaśnienia, nie wyklucza się od niego odszkodowania.

Po blisko dwóch tygodniach od naszej publikacji „Buzodrom i list turysty” (w tekście opisywaliśmy jak wygląda dwa miesiące po zakończeniu robót przebudowany buzodrom na Centrum Informacji Turystycznej ) władze powiatu wydały w tej sprawie oświadczenie. Zarząd Powiatu odnosi się w nim także do opublikowanych przez Czytelników portalu komentarzy m.in. na temat celowości inwestycji.

Poniżej przytaczamy oświadczenie w całości:

"Wykonawca został zobowiązany w protokole odbioru do usunięcia wszystkich stwierdzonych wad realizacji inwestycji. Dodatkowo Zarząd Powiatu odrębnym wezwaniem wskazał, iż do prac naprawczych należy przystąpić niezwłocznie po ustaniu warunków zimowych, a całość robót musi być zakończona maksymalnie do kwietnia br. Jednocześnie zostało zastrzeżone, iż w przypadku nie przystąpienia do robót lub ich niewykonania Powiat zleci wykonanie zastępcze innej firmie na koszt Wykonawcy buzodromu.

Z uwagi na opóźnienie w wykonaniu zadania należne Wykonawcy wynagrodzenie zostało obniżone o należne Powiatowi Limanowskiemu kary umowne, które wyniosły kilkaset tysięcy złotych (około 260 tysięcy złotych).

Wyłoniony w przetargu Wykonawca legitymował się doświadczeniem zawodowym i referencjami i na etapie rozstrzygania przetargu nie było żadnych przesłanek pozwalających na odrzucenie oferty czy wykluczenie oferenta. Byłoby to bowiem złamanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Zaznaczamy, iż pracownicy Starostwa Powiatowego w Limanowej, w zakresie swoich kompetencji, podejmą wszelkie konieczne działania zmierzające do wyegzekwowania od wykonawcy buzodromu należytego wykonania prac a także należnych kar umownych czy kosztów wykonania zastępczego, jeżeli tego rodzaju należności powstaną.

Z uwagi na fakt, iż w ocenie Powiatu wątpliwości budziło należyte wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi pracami Inspektor Nadzoru został wezwany do złożenia wyjaśnień odnośnie realizacji zapisów umowy o nadzór inwestorski. W zależności od złożonych wyjaśnień podejmowane będą dalsze decyzje dotyczące ewentualnej odpowiedzialności inspektora nadzoru i należnego Powiatowi odszkodowania.

Powiat Limanowski pozyskał na realizację tej inwestycji kwotę około 500 tys. złotych ze środków unijnych. Mogły być one przeznaczone wyłącznie na wykonanie punktu informacji turystycznej. Stąd zatem decyzja o realizacji przebudowy „buzodromu”. Nieprawdziwe są zatem wszelkie informacje, jakoby środki te można było wydatkować np. na remont dróg czy inne cele.

Ubolewamy, że przepisy o zamówieniach publicznych nie pozwalają stosować preferencji lokalnych dla wyboru firm realizujących inwestycje, co pozwoliłoby na rozwój lokalnych firm, zmniejszenie poziomu bezrobocia czy lepszą realizację robót. Uważamy, że będzie to stanowiło ostrzeżenie dla innych wykonawców starających się o realizację inwestycji powiatowych iż Powiat nie akceptuje bylejakości i nieterminowości wykonania zleconych prac.”

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in