Środa, 26 lutego
Mirosław, Aleksander, Bogumił, Bogumiła, Ewelina

Jutro transmisja wideo z obrad Rady Powiatu

21.09.2010 09:00:10 top 17 4606

Limanowa. Już jutro po raz pierwszy w historii portalu będziemy transmitować na żywo obrady sesji Rady Powiatu Limanowskiego. Zapraszamy do oglądania!

W sondzie, która dotyczyła transmisji wideo na żywo z obrad Rady Powiatu Limanowskiego oddano 799 głosów, 68% z nich była za transmisją, 26% na „nie”, a niezdecydowanych było 5% głosujących.

W związku z większością głosów „za” podjęliśmy decyzję o transmitowaniu obrad, które odbędą się już jutro.

Ważne: Rozwiązania technologiczne pozwalające na transmisję wideo na żywo wciąż testujemy. W przypadku przerwania transmisji w miejsce obrazu wideo pojawi się logo portalu, wówczas prosimy o odświeżenie strony za kilka minut.

Początek obrad Rady Powiatu Limanowskiego: godzina 9.00.
Program:
1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Uroczyste odebranie certyfikatu ISO.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie pomiędzy sesjami.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie w 2010 r.
9. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Limanowej za I półrocze 2010 r.
10. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego oraz ulg za okres od początku roku do 30.06.2010 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Limanowskiego prawa własności nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 747/2 i 773/2, położonych w miejscowości Siekierczyna Gmina Limanowa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1610K Świdnik – Limanowa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o przekazanie na własność Powiatu Limanowskiego w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Porębie Wielkiej Gmina Niedźwiedź, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 90/7 o powierzchni 0,30 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr 42325.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/278/09 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad zbycia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 380/33, 380/35, 380/36, 380/39 oraz 380/40, położone w Limanowej przy ul. Fabrycznej 1 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Limanowskiego do podjęcia wymaganych prawem czynności do zbycia tego prawa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Limanowskiego prawa własności nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 187/2 i 189/2, położonych w miejscowości Szczyrzyc z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1622 K Dąbie – Szczyrzyc – Dobra.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce – Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji wraz z Miastem Limanowa do wspólnego projektu pod nazwą „Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego pomiędzy Limanową a Nowym Sączem przez stworzenie alternatywnego dla drogi krajowej nr 28 ciągu komunikacyjnego po drogach gminnych i drodze powiatowej z ominięciem centrum (rynku) w Limanowej” – umowa partnerska.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji z Miastem Limanowa i Gminą Limanowa projektu pod nazwą „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1551K relacji Limanowa- Chełmiec na terenie Powiatu Limanowskiego” w ramach wspólnego projektu z Miastem Limanowa pod nazwą „Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego pomiędzy Limanową a Nowym Sączem przez stworzenie alternatywnego dla drogi krajowej nr 28 ciągu komunikacyjnego po drogach gminnych i drodze powiatowej z ominięciem centrum (rynku) w Limanowej”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji z Miastem Limanowa projektu pod nazwą „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa poprzez remont nawierzchni ulic i chodników ciągu dróg gminnych nr K 340300 (ul. Kopernika) i K340365 (ul. Targowa) wraz z remontem mostu na potoku Mordarka i skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1551K (ul. Matki Boskiej Bolesnej) w Limanowej” realizowanego w partnerstwie z Powiatem Limanowskim w ramach projektu pod nazwą: „Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego pomiędzy Limanową a Nowym Sączem przez stworzenie alternatywnego dla drogi krajowej nr 28 ciągu komunikacyjnego po drogach gminnych i drodze powiatowej z ominięciem centrum (rynku) w Limanowej”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji wraz z Gminą Słopnice, Gminą Dobra i Gminą Mszana Dolna projektu pod nazwą: „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na odcinkach ciągu dróg powiatowych nr 1613K, 1614K, 1616K i 1615K na terenie Powiatu Limanowskiego – etap II”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Laskowa na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi gminnej lokalnej nr K 340232 Kamionka Mała – Rozdziele (Nagórze) w miejscowości Kamionka w km 0+000-4+317”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji wraz z Gminą Limanowa do wspólnego projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr K 340457 Męcina – Miczaki Górne w km 0+000-4+415”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji wraz z Gminą Słopnice do wspólnego projektu pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg gminnych lokalnych nr K 340644 Słopnice - Granice i nr K 340643 Słopnice – Miłkowskie oraz skrzyżowań tych dróg z drogą powiatową nr 1613K Zamieście – Słopnice –Zalesie w miejscowości Słopnice II etap”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mszana Dolna na realizację zadania pn. „Remont ulicy Starowiejskiej – poprawa komunikacji w centrum Mszany Dolnej”.
25. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Szpitala Powiatowego o realizacji zadań statutowych oraz o sytuacji finansowej Szpitala.
26. Zapoznanie się z informacją o stanie bezrobocia w Powiecie Limanowskim oraz realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 w I półroczu 2010 r.
27. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014”.
28. Interpelacje i zapytania Radnych.
29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
30. Wnioski i oświadczenia Radnych.
31. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in