Środa, 27 maja
Augustyn, Julian, Jan, Juliusz, Magdalena, Amanda

Dziś sesja Rady Miasta - w porządku obrad m.in. sprawa szkolnych stołówek. Opóźnienie 2,5h

31.03.2020 08:04:00 PAN 7 8644

Limanowa. Dziś o godz. 16:30 odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Limanowa. Zachęcamy do śledzenia transmisji obrad.

Sesja Rady Miasta miała się rozpocząć o godzinie 16:30, ze względu na przedłużające się obrady komisji rady sesja rozpoczęła się po godzinie 19.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2020 rok
B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2020 do 2040
C. w sprawie zmiany Statutu Limanowskiego Domu Kultury
D. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania dzieci i młodzieży z terenu Miasta Limanowa na lata 2020 - 2023
E. w sprawie zmiany uchwały nr LX.386.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz zwrotu kosztów pomocy przyznawanej w ramach zadań własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej
F. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Limanowa działających w zakresie oświaty oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
G. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa
H. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa
I. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Limanowa
J. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa w 2020 roku
6. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej za 2019 r. oraz:
- sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2019”,
- sprawozdanie z realizacji „Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w zakresie powierzonym do realizacji MOPS.
7. Inicjatywy uchwałodawcze.
8. Pisma, które wpłynęły do Rady Miasta.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in