Środa, 30 września
Wera, Honoriusz, Hieronim, Wiktor, Geralda

Dziś odbędzie się XIV sesja Rady Gminy

11.12.2019 05:10:00 PAN 1 2357

Niedźwiedź. Dziś w w sali narad Domu Kultury im. ks. Franciszka Baradzieja odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Niedźwiedź. Obrady będzie można oglądać na żywo w internecie, początek transmisji zaplanowany jest na godz. 13:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
4. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
5. Informacja z pracy Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.
6. Informacja prezesa Spółki GWT w Porębie Wielkiej o bieżącej sytuacji spółki.
7. Interpelacje i zapytania Radnych i zaproszonych gości.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Niedźwiedź na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Niedźwiedź na 2020 rok;
c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Niedźwiedź na 2020 rok;
d) zmiany uchwały Nr XLIII/265/06 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Niedźwiedź; e) zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych;
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niedźwiedź i Powiatem Limanowskim w sprawie przejęcia zadań przez Gminę Niedźwiedź i partnerskiego współfinansowania wykonania trzech zadań przez obydwa Samorządy;
g) zmiany uchwały nr X/55/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”;
h) zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2019 rok;
i) zmiany Uchwały nr III/19/2019 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niedźwiedź;
j) zmiany uchwały nr I/5/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie: powołania stałej komisji Rady Gminy  Niedźwiedź – Komisji skarg, wniosków i petycji i ustalenia jej składu osobowego.
k) zmiany uchwały nr I/4/2018 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie: powołania stałej komisji Rady Gminy  Niedźwiedź – Komisji rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego.
10. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
11. Dyskusja i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in