Wtorek, 14 lipca
Bonawentura, Stella, Izabela, Franciszek, Kamil, Kamila, Ulryk, Marceli

Burmistrz poinformował o inwestycjach

01.10.2010 17:09:28 top 5 5076

Informację UM Limanowa z wykonania planu inwestycji na rok 2010, którą przedstawił Burmistrz Miasta Limanowa na wczorajszej sesji Rady Miasta Limanowa.


Informacja opisowa z wykonania planu inwestycji na rok 2010 na sesję Rady Miasta w dniu 30.09.2010r.

Ujęcie wody dla ul. Zarębki, ul. Rolniczej.

* Starosta wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenie na budowę.

Skrzyżowanie ul. Tarnowskiej z ul. Łososińską.

* Spółka STRABAG wycofała się z placu budowy. Teren jest porządkowany. ZDW zawiadomił o wydłużeniu przez Zarząd Województwa Małopolskiego czasu realizacji inwestycji na kolejny rok. W tej sprawie przekazano aneks do umowy pomiędzy Województwem – Powiatem – Miastem w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w celu przeniesienia rezerwowanych środków na 2011 r. Miasto wstrzymuje się z podjęciem decyzji do sesji Rady Miasta planowanej na październik.
* Po Ministrze Infrastruktury który wbrew ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nie załatwił od stycznia 2010 r. odwołania od decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ustawowy termin 14 dni), Dyrektorze RZGW Kraków który od marca 2010 r. nie załatwia odwołania od pozwolenia wodno prawnego, już dwukrotnie zmieniając termin, teraz Wojewoda Małopolski nie wszczął od sierpnia br. postępowania przymuszającego do wydania nieruchomości pod inwestycję. Niedotrzymywanie terminów załatwienia sprawy przez organy administracji publicznej odbywa się przy zupełnej bierności Inwestora ZDW Kraków, który nie korzysta z prawa wniesienia skargi na bezczynność organów z żądaniem ustalenia terminu do załatwienia spraw.
* Firma „BERT” która na zlecenie miasta rozpoczęła przebudowę sieci technicznych, nie może zakończyć robót w drodze wojewódzkiej, bo zakazał jej tego ZDW Kraków. Firma BERT wyraziła zgodę na przedłużenie obowiązywania umowy do 20.12.2010 r. Jeżeli w październiku ZDW nie zezwoli na kontynuowanie robót, Urząd Miasta Limanowa zawiadomi o tym Zarząd Województwa i wystąpi o pokrycia kosztów w wysokości ok. 84.000 zł. tj. koszt rozpoczętych robót – 125 m wodociągu, zakupionych a niewbudowanych materiałów oraz koszt dodatkowych robót związanych z przywróceniem pasa drogowego ul. Łososińskiej oraz przejęcie od Firmy BERT na stan materiałów.
* W dniu 4.10. ZDW Kraków organizuje spotkanie w sprawie budowy ronda. Na tym spotkaniu Miasto domagać się będzie możliwości zakończenia, przejęcia do eksploatacji i rozliczenia z Firmą BERT wodociągu oraz rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w obrębie skrzyżowania.


Chodnik wzdłuż ul. Tarnowskiej z zatoką.

* Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnienia przebudowy sieci pomiędzy ZDW i ENION nie jest możliwe rozpoczęcie budowy chodnika w tym roku, dlatego jest wniosek o usunięcie tego zadania z Planu Inwestycji na 2010 r.


Chodnik przy ul. Biedronia

* Firma EMBRUK z Młynnego wykonuje chodnik z terminem do 30.09.


Chodnik przy ul. Koszarskiej

* Projekt został wykonany. Z całego projektu obejmującego nawierzchnie i chodniki w ul. Koszarskiej i części ul. Zarębki wydzielona zostanie część która ze względów formalno-prawnych będzie mogła być wykonana najwcześniej.


Chodnik przy ul. Sikorskiego

* Firma EMBRUK z Młynnego wykonuje chodnik z terminem do 30.09.


Remont ciągu drogowego ulice Jabłoniecka i Walecznych w Limanowej

* Przekazano plac budowy Przedsiębiorstwu LIMDROG z Limanowej które wykona remont do 30.11.


Odbudowa po powodzi ul. Wiejskiej i ul. Walecznych

* Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem LIMDROG z Limanowej na wykonanie odbudowy dróg za kwotę 373.131,08 zł. w terminie do 30.11.2010 r.


Budowa remizy OSP z centrum profilaktyki przeciwalkoholowej.

* Zakład Remontowo – Budowlany z Nawojowej wykonuje roboty. Termin zakończenia upływa 30.09. Wykonawca wystąpił o zmianę terminu zakończenia budowy. Badana jest dopuszczalność takiej zmiany, bowiem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin „30.09.2010 r.” został określony jako „wymagany” – co oznacza że do przetargu nie mógł przystąpić wykonawca który nie złożył deklaracji dotrzymania tego terminu.


Rozbudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2.

* Przedsiębiorstwo BUDREM z Limanowej wykonuje rozbudowę. Po koniecznej zmianie projektu w zakresie zabezpieczenia p.poż klatki schodowej i z tego powodu koniecznością zrealizowania dodatkowych dostaw, wykonawca zwrócił się o zmianę terminu zakończenia remontu z 30.09. na 30.10. Zmiana jako zasadna i dopuszczalna została wprowadzona aneksem do umowy.


Doprowadzenia sieci do odbiorców

* Przedsiębiorstwo MEN-GAZ z Męciny realizuje III turę wniosków z rejonu ulic: Biedronia, Starodworskiej, Zacisze, Topolowej, Mickiewicza (Działy), Marszałkowicza, Kopernika, Polnej i Dunarowskiego, w terminie do 30.09.
* W Urzędzie Miasta zarejestrowanych jest 56 wniosków o rozbudowę sieci sanitarnych i doprowadzenie do nieruchomości. Załatwionych zostało 9, w realizacji jest 10 a oczekuje 37 wniosków.
* Wytypowano IV turę wniosków do realizacji z rejonu ulic: Zygmunta Augusta, Krakowskiej, Kościuszki i Tabora. Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 5.10.


Włączenie kolektora sanitarnego z osiedla Słoneczne.

* Przedsiębiorstwo „BUDREM” z Limanowej wykonało włączenie kolektora - 21 m.
* Przedsiębiorstwo WOLIMEX wykonało telewizyjną inspekcję kanału sanitarnego w celu zlokalizowania nieszczelności kanału. Formowane są wnioski inwestycyjne.


Przepompownia „ŁOSOSINA”

* Konsorcjum: MEN-GAZ z Męciny i „JĘDREK” z Laskowej, wykonuje przepompownię ścieków i kolektor tłoczny. Termin zakończenia do 30.10.
* Zawarto umowę przyłączeniową z ENION Limanowa na wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni. Ustalany jest termin wykonania przyłącza energetycznego.


Dokończenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej – etap III, a w nim:

Kanalizacja i wodociąg „Podjabłoniec”

* Starosta udzielił pozwolenia na budowę dla etapu II.
* Złożono wniosek o pozwolenie na budowę etapu III.
* Ogłoszono przetarg na realizację etapu II i III wraz z możliwością udzielenia zamówień uzupełniających, które będą dotyczyć doprowadzeń jeszcze uzgadnianych z odbiorcami. Otwarcie ofert 7.10.
* Pracownia Instalacje Sanitarne z Limanowej przekazała poprawiony projekt rozbudowy wodociągu przy ul. Wiejskiej (obszar osuwiskowy). Projekt został ponownie zwrócony Pracowni Projektowej z uwagi na niepełne wykonanie reklamacji.


Kanalizacja ul. Sikorskiego.

* Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem MEN-GAZ z Męciny które za kwotę 41.815,06 zł. i w terminie do 15.10. wykona dwa kolektory niezrealizowane w 2008 r.


Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap IV, a w nim:

Kanalizacja w ul. Jońca.

* Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem MEN-GAZ z Męciny które za kwotę 31.259,90 zł. i w terminie do 15.10. wykona doprowadzenia kolektorów na nieruchomości odbiorców.


Wodociąg i kanalizacja „Podlipowe”.

* Przedsiębiorstwo MEN-GAZ z Męciny zakończyło budowę wodociągu i kanalizacji. Zakończony został też kolektor sanitarny w ul. Lipowej. Trwają czynności odbioru i rozliczenia oraz przygotowywana jest mapa do wykonania doprowadzeń sieci na nieruchomości odbiorców
* Zakończono uzgadnianie z właścicielami gruntów zmienionego projektu (koncepcji) sieci sanitarnych na terenie osuwiskowym. Pracownia Instalacje Sanitarne z Limanowej w terminie do 30.09. przygotuje projekt budowlany do zatwierdzenia.


Kanalizacja w rejonie ul. Matki Boskiej Bolesnej i Polnej

* Pracownia Instalacje Sanitarne z Limanowej wydzieliła z kompleksowego projektu kanalizacji tej części miasta, projekt kolektora sanitarnego wzdłuż ul. Matki Boskiej Bolesnej do ul. Polnej. Po konsultacjach z odbiorcami projekt został zwrócony do Pracowni w celu wprowadzenia zgłoszonej jednej zmiany.


Kanalizacja ul. Żwirki i Wigury

* Starosta udzielił pozwolenia na budowę kanalizacji od ul. Beskidzkiej (część A).
* Zwrócono do Pracowni Instalacje Sanitarne w Limanowej do zmiany projekt kanalizacji do granicy miasta (część B) z powodu odmowy przez właścicieli lokalizacji kanalizacji na dwóch działkach.


Kanalizacja i wodociąg na os. Słonecznym, rejon ul. Bednarczyka
Kanalizacja i wodociąg na os. Słonecznym, rejon ul. Gawrona

* Realizacja wstrzymana ponieważ sieci te nie mogą otrzymać pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW w Krakowie. W pierwszej kolejności realizowane są zadania mające możliwość dofinansowania.


Kanalizacja ul. Kolejowej

* Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem MEN-GAZ z Męciny które wykona kanalizację za kwotę 244.805,71 zł. w terminie do 30.11.
* Wojewoda odmówił wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę bocznego kanału wychodzącego z terenu kolejowego, bez przeprowadzenia postępowania środowiskowego. Przygotowywany jest wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie decyzji środowiskowej.
* Złożono wniosek do WFOŚiGW o pożyczkę w wysokości 250.000 zł. na budowę kanalizacji.


Kanalizacja ul. Tarnowskiej i Łososińskiej

* Starosta udzielił pozwolenia na budowę. Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 14.10.
* Nawiązano kontakt z pracownią projektową w celu przygotowania projektu do zmiany pozwolenia na budowę wydanego przez wojewodę, w związku z poszerzeniem pasa drogowego drogi wojewódzkiej o teren pod rondo.


Przebudowa sieci energetycznej ul. Kochanowskiego

* Nie jest możliwe złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Projekt przebudowy sieci energetycznej ograniczony tylko do usunięcia słupa z pasa drogowego został oprotestowany. Właściciele nieruchomości żądają kompleksowej przebudowy sieci na osiedlu na kablową i dostosowania jej przebiegu do układu działek siedliskowych. Jest to zadanie dla ENION.


Oświetlenie skrzyżowania ul. Bujaka i Willowej

* Zlecono Firmie SEMPER z Limanowej opracowanie projektu za kwotę 2.440 zł. w terminie do 30.10.


Oświetlenie ul. Kamiennej

* Projekt nie uzyskał zgody właścicieli gruntów i nie może być realizowany.


Oświetlenie ul. Piastowskiej

* Dwie latarnie zlokalizowane są na obszarze oznaczonym jako tereny osuwiskowe. W związku z powyższym konieczna jest opinia geotechniczna do projektu budowlanego.


Prace dokumentacyjne, a w nich:


* Budowa wodociągu ul. Krakowskiej i przyległych – Firmą AQUEDUCT z Wieliczki wykonuje projekt pompowni wody na osiedlu przy ul. Fabrycznej w terminie 31.10.
* Kanalizacja ul. Rupniowskiego – rozpoczęto uzgadnianie projektu z właścicielami nieruchomości.
* Kolektor sanitarny do ul. Szkolnej – Starosta prowadzi postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
* Projekt przebudowy sali widowiskowo – kinowej przy LDK – Zawarto umowę z Firmą ARCHIKON z Krakowa, która za kwotę 39.040 zł. i w terminie do 20.12. wykona projekt przebudowy.
* Remont ul. Kopernika i Targowej z mostem i przebudowa skrzyżowania z ul. Matki Boskiej Bolesnej – Zlecono do Biura „FKprojekt” z Zabrzeży opracowanie uzupełniającego projektu likwidacji kolizji z sieciami technicznymi w ul. Matki Boskiej Bolesnej, Targowej i Kopernika za kwotę 18.300 zł.
* Przygotowano i złożono wniosek o dotację w wysokości 1.950.000 zł. z Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
* Projekt budowy ciągu drogowego od ul. Mordarskiego (ul. Łazarskiego – ul. Szwedzka – ul. Czecha – ul. Lipowa) do ul. Krakowskiej – zawieszono realizację projektu do czasu uzgodnienia z RZGW Kraków zakresu zrzeczenie się przez niego trwałego zarządu nad częściami nieruchomości Skarbu Państwa, którymi miasto jest zainteresowane na poszerzenie pasa drogowego.


Zadania zakończone i efekty rzeczowe

1. Projekt oświetlenia ul. Piastowskiej – etap II - zadanie z 2009 r.
2. Przebudowa wejścia do Urzędu Miasta – zadanie z 2009 r.
3. Projekt chodnika wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – zadanie z 2009 r. – projekt przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg.
4. Remont mostu do ul. Bema – zadanie z 2009 r.
5. Kanalizacja od ul. Leśnej do ul. Paderewskiego. [607 mb]
6. Kanalizacja i wodociąg przy ul. Topolowej. [79 mb kanalizacji i 148 mb wodociągu]
7. I i II tura doprowadzeń sieci do odbiorców
8. Oświetlenie ulic: Beskidzkiej, Armii Krajowej i Koszarskiej
9. Kanalizacja w ul. Jońca [398 mb].
10. Rozbudowa wodociągu w ul. Piłsudskiego [14 mb]
11. Oświetlenie ul. Topolowej – zadanie z 2009 r.
12. Oświetlenie ul. Piastowskiej – zadanie z 2009 r.
13. Budowa ul. Bednarczyka z odwodnieniem - zadanie z 2009 r.
14. Projekt wymiany wodociągu w ul. Łazarskiego.
15. Projekt oświetlenia przecznicy ul. Żwirki i Wigury i Marszałkowicza
16. Projekt oświetlenia ul. Słonecznej w rejonie ul. Widok i Partyzantów
17. Projekt oświetlenia ul. Topolowej od ul. Marszałkowicza.
18. Wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan i p.poż. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1.
19. Projekt oświetlenia ul. Matki Boskiej Bolesnej w rejonie skrzyżowania z ul. Gajową.
20. Projekt przebudowa kolektora sanitarnego od ul. Zygmunta Augusta do ul. Spacerowej.
21. Projekt przebudowy wodociągu w rejonie ul. Polnej.

22. Remont ul. Rejtana.

 

(Źródło: UM Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in