Środa, 27 maja
Augustyn, Julian, Jan, Juliusz, Magdalena, Amanda

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy

11.01.2019 06:25:00 PAN 5 2962

W dniu 31 grudnia 2018 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4198 osób. W stosunku do listopada liczba ta nieznacznie wzrosła o 32 osoby, natomiast w porównaniu do grudnia ubiegłego roku była mniejsza o 409 osób.

Większość osób bezrobotnych (87,8%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (6,7%) odsetek zarejestrowanych, 139 osoby bezrobotnych posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 758 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.  

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,1%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczane są osoby m.in.: do 30 r.ż. – 1570 osób, powyżej 50 r.ż. – 843 osoby, posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1026 osób, niepełnosprawne – 139 osób, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 5 osób, długotrwale bezrobotne – 2008 osób. Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 47,8% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Powiatowy Urząd Pracy kieruje wsparcie właśnie do tych grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15,7% osób. Stopa bezrobocia na dzień 30 listopada 2018 r. - według ostatnich danych GUS wyniosła: w kraju 5,7% (na niezmienionym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego), w województwie małopolskim 4,7% (wzrost o 0,1% w stosunku do października 2018 r.), w powiecie limanowskim 7,6% (wzrost o 0,2% w stosunku do miesiąca poprzedniego). 

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych 

W grudniu zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 530 osób tj. o 49 mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 88,7% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny. W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 498 osób. Podobnie jak w miesiącach poprzednich, najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (291 osób). Warto zwrócić uwagę, że 67,7% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy. 

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w grudniu podjęły 94 osoby, w tym: prace interwencyjne – 10 osób, refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 17 osób, w ramach bonu na zasiedlenie – 15 osób, w ramach bonu zatrudnieniowego – 1 osoba, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. ż. – 1 osoba, podjęcie działalności gospodarczej – 43 osoby, w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 r. ż. – 7 osób. Ponadto na szkolenie skierowano 35 osób, na staż 23 osoby.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 58 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 48 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 7 osób odmówiło przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 3 osoby nabyły prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego, 3 osoby osiągnęły wiek emerytalny, 30 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów. 

Oferty pracy 

W grudniu pracodawcy zgłosili w ramach ofert 125 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko 5 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością. 

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu 

Od początku 2018 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy) skorzystały łącznie 2382 osoby bezrobotne, w tym skierowano do pracy: 394 osoby w ramach prac interwencyjnych, 49 osób w ramach robót publicznych, 320 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej, 228 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 39 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. ż., 35 osób w ramach bonu zatrudnieniowego, 109 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie, 110 osób w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 r. ż. 

Ponadto skierowano: 607 osób na staż (w tym 2 w ramach bonu stażowego), 473 osoby na szkolenia zawodowe (w tym 3 w ramach bonu szkoleniowego), 18 osób na prace społecznie-użyteczne.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in